Uitnodiging Gemeenteavond 31 mei

Beste gemeenteleden, Binnen de kerkenraad leefde twee jaar geleden het gevoelen dat de tijd was aangebroken om, na alle aandacht voor ons kerkgebouw en andere belangrijke organisatorische zaken (zoals het beroepingsproces en de verbintenis van ds. Murielle van Diepen aan onze gemeente), met elkaar na te denken over de Toekomst van de Ark en aandacht te gaan geven aan gemeenteopbouw, onderlinge contacten, verdieping van het geloof, en het vizier naar buiten. Hierop is een proces in gang gezet om uit de gemeente input op te halen om hieraan richting te geven. Ons gemeentelid Jonneke Klomp heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. O.a. is zij, steeds samen met een kerkenraadslid en/of Murielle, met alle geledingen binnen de gemeente in gesprek gegaan over de toekomst van De Ark. Wellicht hebt u ook deelgenomen aan een of meer van deze gesprekken. Een weerslag van dit proces is opgenomen in het Koersdocument voor de toekomst, dat de basis vormt voor het nieuwe beleidsplan voor De Ark. Het laatste beleidsplan van De Ark dateert uit 2012. Hoog tijd voor een nieuw beleidsplan dat de basis zal vormen voor de ontwikkeling van De Ark in de komende tijd. In dit beleidsplan gaan we in op onze missie en visie. En de vraag wat we als gemeente van Christus nastreven in de toekomst. Het nieuwe beleidsplan is gebaseerd op het gevolgde participatietraject. Hierin hebben we met elkaar vastgesteld dat we ons als gemeente willen ontwikkelen langs drie lijnen:

 • Verbinden en ontmoeten door generaties >> “Binnen”
 • Voeren van geloofsgesprekken >> “Boven”
 • Verbinden naar buiten >> “Buiten”

Dit wil de kerkenraad mogelijk maken door oog te hebben voor de invulling van de randvoorwaarden om deze beoogde ontwikkelingen te realiseren: de omgang met vrijwilligers, de inzet van communicatie en de samenwerking met andere kerken in de omgeving. Het beleidsplan 2023-2028 – Verbinden – Beleven – Delen schetst de voorgestelde concretisering van de ontwikkelrichtingen en de randvoorwaarden. Een samenvatting hiervan treft u aan na deze inleiding.  Op woensdagavond 31 mei wil de kerkenraad graag met u als gemeenteleden in gesprek over het beleidsplan. Deze nieuwsbrief heeft drie bijlagen:

Het Koersdocument is een verslag van de gezamenlijke zoektocht naar ontwikkelrichtingen voor De Ark te Reeuwijk (september 2021-september 2022) en biedt een terugblik op het beleidsplan 2012. Samen vormen deze de basis voor het Beleidsplan 2023-2028. Het Koersdocument en Beleidsplan zullen tijdens de gemeenteavond kort worden toegelicht en nadien met u worden besproken. Op 16 april jl. na de dienst zijn de financiële jaarstukken van het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters besproken en vastgesteld. Het jaarverslag is daarbij nog niet aan de orde gekomen. Er hebben in het afgelopen jaar weer veel activiteiten plaatsgevonden, waar we in dankbaarheid op terug kijken. Ter informatie is het jaarverslag hierbij gevoegd. Ook hier kunnen uiteraard nog vragen over worden gesteld. Al met al hebben we veel om met elkaar over van gedachten te wisselen op 31 mei a.s. Ik roep u dan ook van harte op om, indien mogelijk, hierbij aanwezig te zijn. De toekomst van onze gemeente, maken we – met hulp van God – immers met elkaar! Hartelijke groet,Annette Knol, voorzitter kerkenraad

 

Samenvatting beleidsplan van De Ark 2023-2028

Verbinden – beleven – delen Het beleidsplan 2023-2028 “Verbinden – Beleven – Delen” beschrijft de visie van De Ark voor de komende jaren. Het droombeeld is dat De Ark een gemeenschap is waar mensen zichzelf kunnen zijn, tot rust kunnen komen, respect hebben voor elkaar, en ruimte hebben om God te ontmoeten. De Bijbel is de inspiratiebron en er is ruimte voor variatie in hoe gemeenteleden dat ervaren en willen uitdragen. Er zijn drie ontwikkelrichtingen:

 • verbinden en ontmoeten door generaties,
 • voeren van geloofsgesprekken, en
 • verbinden naar buiten.

De kerkenraad gaat samen met de gemeenteleden aan de slag met de concretisering van deze ontwikkelrichtingen.Zo wil De Ark betekenis hebben voor jongere en oudere generaties en gastvrijheid bieden voor zingeving. Activiteiten binnen de gemeente zijn ondersteunend aan de gewenste ontwikkeling van De Ark.

“Nadenken over de organisatie” is een randvoorwaarde voor een bestendige ontwikkeling van De Ark als geloofsgemeenschap. De kerkenraad wil zich de komende jaren richten op het omgaan met vrijwilligers, de inzet van communicatie en de samenwerking met andere kerken in de omgeving.Omgaan met vrijwilligers:
 • Aandacht voor klussen/projecten: door duidelijke afspraken te maken over de periode waarin de inzet van vrijwilligers gevraagd wordt en door taken te rouleren, wordt het voor gemeenteleden aantrekkelijker om zich te committeren aan een bepaalde klus, rol of taak.
 • Vrijwilligersbeleid: er zal een notitie over de inzet van vrijwilligers binnen De Ark worden opgesteld, waarin aandacht wordt besteed aan de werving, begeleiding en het beëindigen van vrijwilligerstaken.
 • Veilige kerk: De Ark wil een veilige gemeente zijn en volgt daarom het beleid van de landelijke PKN om een vertrouwenspersoon aan te stellen.
 • Meer aandacht vanuit de kerkenraad voor de groepen in de kerk: om de ontwikkeling van de gemeente te kunnen monitoren, is het belangrijk om aandacht te schenken aan de verschillende geledingen en werkgroepen binnen de gemeente.
Inzet van communicatie:
 • Communicatie is een belangrijke drager van gemeenteopbouw. De kerkenraad wil hier structurele aandacht aan besteden o.a. door het (laten) opstellen en uitvoeren van een communicatieplan.
Samenwerking met andere kerken:
 • De kerkenraad wil de samenwerking met andere kerken in de omgeving versterken en gaat hiervoor onder andere gesprekken voeren met vertegenwoordigers van andere kerken. Er zal ook worden onderzocht of er (nog meer) gezamenlijke activiteiten kunnen worden georganiseerd.