Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Aangepaste diensen

Gebedsmoment Week van Gebed woensdag 20 januari 2021; 19:30

Gebedsmoment Week van Gebed voor de eenheid van de christenen 

U kunt dit gebedsmoment meebeleven via kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Jan Boonstra 

Orgelspel 

Klinkende uitnodiging 

Woord van welkom 

Ontsteken van het licht 

Lied 256 Blijf met uw genade bij ons, https://www.youtube.com/watch?v=rb9GlIzbD94

Lezing: Romeinen 8: 26 – 27 en Lucas 11: 1 – 4 

Korte overweging 

Lied 568a, tekst: 
Daar waar liefde heerst en vrede,
daar waar liefde heerst, daar is God met ons. 

https://www.youtube.com/watch?v=9jRAoptZQb4 

Gebed 

Gezongen Onze Vader, 369bhttps://www.youtube.com/watch?v=LoUf-HFEs5Y 

Afsluiting 

Orgelspel 

Orde van dienst zondag 17 januari 2021; 09:30

Orde van dienst voor zondag 17 januari 2021
Oecumenische viering – Week van gebed voor eenheid

 

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl  

 

Voorgangers: ds. Murielle van Diepen en pastor Rob Lijesen 

Openingslied: 686 

Woord van welkom en ontsteken van het licht  

Lofprijzing 

Eerste wake – In Christus blijven: de eenheid van de hele persoon

Lied: psalm 103d (gesproken, met orgel en fluit) 

Lezing: Johannes 15:1-17 

Lied: 568a

Gebeden 

Lied: Innerlijk licht, o Jezus Messias (Taizé)  

Tweede wake – De zichtbare eenheid van christenen

Lied: psalm 85b (gesproken met orgel en fluit) 

Lezing: 1 Korintiërs 1: 10-13a  

Lied: U maakt ons één (Hemelhoog 402) 

Smeekbede om vergeving 

Lied: Innerlijk licht, o Jezus Messias (Taizé)  

Derde wake – De eenheid van alle mensen en de hele schepping

Lied: psalm 96a:1 (orgel en fluit) 

Lezing: Openbaring 7:9-12 

Meditatie 

Lied: O Gij, boven alles uit (Taizé),  

Voorbeden

Naar de kern bewegen … en naar de wereld 

Bidden van het Onze Vader

Uitspreken van woorden die de zusters van de oecumenische gemeenschap Grandchamp elke dag uitspreken. 

Mededelingen en toelichting op de collecte voor De Ark in Gouda.
U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en datum 17 januari 2021. 

Zegen 

Slotlied: 425  

Orde van dienst zondag 10 januari 2021; 09:30

Orde van dienst voor de online viering op zondag 10 januari 2021 aanvang 09.30 uur in De Ark  

Eerste zondag van Epifanie 

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Greet Bakker
Organist: Ton Alders
Diaken: Sander Kwakernaak
Alg. Onderst.: Annie Hoonhout
Beamer: Rien Fraanje
Steunkoor: Murielle van Diepen, Greet en Arie Bakker, Gert Schouten  

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – 100: 1,2,3 Juich Gode toe, bazuin en zing 

Kyriegebed, afgesloten met het kyrie 301h  

Glorialied – 100: 4 Want God is overstelpend goed        

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer 
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen 

Zingen;  382:1-3 O alle gij dorstigen 

Tweede Schriftlezing – Marcus 1:1-11

Zingen – 527:1, 4, 5 Uit uw hemel zonder grenzen 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Zingen – 687: 1, 2 Wij leven van de wind 

Toelichting op de collecten: 

1.De Herbergier 

2.Diaconie  

U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en datum 3 januari 2021. 

Lied – Als je veel van iemand houdt (https://www.youtube.com/watch?v=qxdaVM23Q8Q)

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied – 415: 1, 2, 3 Zegen ons, Algoede 

Zegen, wij antwoorden allen: Amen 

 

Orde van dienst zondag 03 januari 2021; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 3 januari 2021 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Eerste zondag van Epifanie 

Besluit: alleen online vieringen 
Sedert 15 december 2020 geldt het zeer dringende advies van de Protestantse Kerk aan de gemeenten om vanaf 20 december 2020 vieringen online te houden in verband met de per 15 december geldende aangescherpte coronamaatregelen. Vooraf aanmelden is dus niet meer mogelijk. Deze online vieringen worden verzorgd door een klein aantal medewerkenden.
We verwijzen naar de gevoegde brief van de kerkenraad van 18 december 2020.

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Ds. Guus Koelman, Rotterdam
Ouderling: Jan Boonstra
Organist: Anton Bakker
Diaken: Truus Bakker
Alg. Onderst.: Annie Hoonhout
Nevendienst: Monique Hop
Beamer: Hans Bruining
Steunkoor: Guus Koelman, Erna Eigeman, Maarten ten Haaf, Annelies van den Heuvel 

Orgelspel    

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde geschapen heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – 72 : 1,6,7

De gemeente gaat zitten  

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het Kyrie van Taizé  

Glorialied – 150a 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer 
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Verhaal voor de kinderen  

Eerste schriftlezing – Jesaja 60: 1 – 6  

Zingen : 453 

Tweede Schriftlezing – Matteüs 2: 1 – 12  

Zingen: 517  

Verkondiging 

Zingen: 519 

Toelichting op de collecten: 

1.Eotas 

2.Jeugdwerk  

U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en datum 3 januari 2021. 

Kinderlied: 515 

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Slotlied: 518: 1 , 6 en 7

Gemeente gaat staan 

Zegen met gesproken Amen 

 

 

 

Orde van dienst zondag 27 december 2020; 09:30

Orde van dienst voor het ochtendgebed op zondag 27 december 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Zondag na Kerst De lofzang van Simeon 

Besluit: alleen online vieringen 
Sedert 15 december 2020 geldt het zeer dringende advies van de Protestantse Kerk aan de gemeenten om vanaf 20 december 2020 vieringen online te houden in verband met de per 15 december geldende aangescherpte coronamaatregelen. Vooraf aanmelden is dus niet meer mogelijk. Deze online vieringen worden verzorgd door een klein aantal medewerkenden.
We verwijzen naar de gevoegde brief van de kerkenraad van 18 december 2020.

U kunt dit ochtendgebed meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Gebedspunten, u wordt uitgenodigd gebedspunten via whatsapp nummer 06-39496402 door te geven aan onze predikant.  

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Peter Verheij
Organist: Anton Bakker
Diaken: Jan Peek
Alg. onderst. Annie Hoonhout
Nevendienst: Monique Hop
Beamer: Bert Kwast, Albert-Jan Wagensveld
Steunkoor: Murielle van Diepen, Peter Verheij, Heleen Schrier 

Orgelspel    

Welkom, mededelingen 

Aansteken van kaarsen 

Groet  

 1. Genade en vrede van God onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer.
 2. Amen

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft.
 3. die altijd trouw blijft
 4. aan het verbond dat Hij met ons sloot.

Drempelgebed 

 1. Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden
 2. en laat ons weer in vrede leven. Amen

Lied 473: 1,3 Er is een roos ontloken 

Gebed  

Psalm 147: 12-20 (gezamenlijk hardop gelezen, omringd door antifoon) 

Lied: 475: 1,3 Ik mag hier aan uw kribbe staan 

Lezing: Lucas 2: 33-40 

Persoonlijke overdenking, ondersteund door Nunc dimittis – Taizé (https://www.youtube.com/watch?v=XkVoRt73-4U) 

Gedachten over ‘De lofzang van Simeon’ door Rembrandt aan de hand van een meditatie van Henk van Os 

Persoonlijke overdenking, ondersteund door Nunc dimittis van Paul Smith (https://www.youtube.com/watch?v=qwyqJoTmPCM) 

Lied: 159b Lofzang van Simeon 

Toelichting op de collecten: 

 1. Stichting op gelijke voet (zie uitleg onderaan)
 2. Jeugdwerk  

U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en 27 december 2020. 

Lied: 505: 1, 2 In de nacht gekomen kind van hogerhand 

Gebeden, afgewisseld met 368c (acclamatie voor de kerst- en epifaniëntijd) 

Slotlied 511: 1, 5, 6, 7 Door goede machten trouw en stil omgeven  

Zegen (gezongen, volgens Dienstboek p. 963) 

Uitleg Collecte:

Collecte voor Stichting Op Gelijke Voet op 27 december 2020 

In dit voorjaar heeft Stichting Op Gelijke Voet aandacht gevraagd voor activiteiten die in feite niet de doelstelling van de stichting zijn. Centraal stond toen de actie voor voedselpakketten, die heel kleinschalig waren bedoeld voor kinderen in  de volksrepubliek Congo. Kinderen, die door onze vrijwilligers in voorgaande perioden zijn geopereerd. Veel van die kinderen kwamen in de problemen omdat vanwege de lockdown veel bedrijven gesloten werden, waardoor de vaders niet konden werken. En niet werken betekende: geen inkomen, omdat de overheid niet – zoals in ons land – in staat was om hulp te verlenen. De opbrengst van de voorjaarscollecte was zo ruimschoots, zodat Stichting Op Gelijke Voet kleinschalig voedselpakketten kon uitdelen vooral aan de ouders van “onze “ kinderen. Immers de armsten lijden enorm als gevolg van Covid-19. Zoals gezegd: De financiering is voor de volle 100% verkregen van leden van onze kerkgemeenschap De Ark. Een prachtig resultaat ! 

 

Alhoewel onze vrijwilligers in dit jaar niet naar de landen, waar wij onze diensten verlenen t.w. Congo en Rwanda konden worden uitgezonden, lag ons werk niet stil.  

 • Dit jaar werkten ( met Zoom) met onze stakeholders aan 5-jarenplannen, waarbij voor ons centraal staat dat lokaal eigenaarschap wordt genomen voor onze programma’s ( orthopedische operaties, neurologie en orthopedische werkplaats). Wij willen een ontwikkelingsorganisatie zijn en onszelf misbaar maken. Zeer interessant hoe dit gaat op afstand; lastig maar ook leuk. 
 • Ons neurologisch opleidingsteam voor behandeling van kinderen met hersenbeschadiging onderhoudt uiterst frequent contact met de lokale teams in de Congolese steden Brazzaville en Pointe-Noire. Via Whatsapp worden frequent adviezen uitgewisseld. 
 • Onze orthopedische chirurg dr. Jan Bos wordt door de Afrikaanse kinderchirurgen ( in opleiding ) geconsulteerd over bijzondere operaties die men gaat uitvoeren en adviezen worden via een ZOOM verbinding verstrekt. 
 • Het werk in Congo en Rwanda moet doorgang kunnen vinden. Daarom heeft Stichting Op Gelijke Voet materialen gekocht en verstuurd of ter plaatse laten kopen. U kunt denken aan: gips, watten, verbandmiddelen zoals bandages, gaas, zwachtels, pleisters en steriele strips. Verder: desinfecteringsmiddelen zoals speciale zeep, jodium, medisch alcohol, handschoenen en plastic beschermhandschoenen, mondmaskers, disposable petten en speciaal hechtmateriaal. En uiteraard: allerhande verdovingsmateriaal en medicamenten. 
 • In dit jaar is geld ingezameld voor de aanschaf van een soort röntgenapparaat voor het ziekenhuis Gatagara in Rwanda. Doch tegelijkertijd moest een grote aanslag plaats vinden op de financiële reserves van onze stichting. Dit apparaat was nodig om de chirurg tevoren zijn werkterrein te kunnen doen verkennen. Tot op dit moment moet in het Rwandese ziekenhuis de chirurg zeer grote insnijdingen maken om de plaats van de botoperatie te kunnen vaststellen. Straks met dit apparaat is de plaatsbepaling van de operatie eenvoudiger en kan de snede aanzienlijk worden verkleind. Wij hopen dat dit apparaat in januari 2021 zal kunnen worden geleverd en geïnstalleerd en de leverancier de gebruikers zal kunnen gaan trainen. Op onze website ( www.sogv.net) kunt u het laatste nieuws over de beeldversterker volgen. 

 

Toch zijn er achterstanden opgelopen en onze vrijwilligers staan te popelen om hun werk in Afrika te kunnen hervatten. Om de achterstanden in te lopen staat de uitzending van extra equipes in de planning. Op onze lijst staan zo’n 150 kinderen, die staan te trappelen van ongeduld omdat ze nu extra lang moesten wachten op hun operatie. Onze vrijwilligers willen de operatie achterstanden snel  inhalen, maar om in 2021 de uitzending van extra equipes mogelijk te maken is een grote ( extra) financiële investering noodzakelijk. Gehoopt wordt, dat u de collecte van 27 december royaal zult kunnen honoreren. Echt, uw hulp maakt het verschil, zoals ook dit voorjaar de hulp door De Ark het grote verschil bleek te maken. 

 

Bij voorbaat dank, namens kinderen in Afrika, die uitkijken naar onze hulp! 

Orde van dienst 1ste Kerstdag: vrijdag 25 december 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op vrijdag 25 december 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Eerste Kerstdag Kinderdienst 

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Alleen online vieringen 
Sedert 15 december 2020 geldt het zeer dringende advies van de Protestantse Kerk aan de gemeenten om vanaf 20 december 2020 vieringen online te houden in verband met de per 15 december geldende aangescherpte coronamaatregelen. Vooraf aanmelden is dus niet meer mogelijk. Deze online vieringen worden verzorgd door een klein aantal medewerkenden. 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Jeannette van Galen
Muziek: Dick Broere, orgel, Martine Broere, piano, Jan Willem Bukman, dwarsfluit
Diaken: Truus Bakker
Koster: Jos Vermeulen
Beamer: Jocé Schippers
Steunkoor: Heleen Schrier, Trudie Schrier, Miranda Burger, Peter Verheij, Carolien Meeuse  

Vanaf 09.20 uur samenspel van Dick, Martine, Jan Willem, het steunkoor zingt mee:
Away in a manger, The First Noel en tot slot Once in Royal David’s City 

Welkom  

Openingslied: Komt allen tezamen 477: 1 en 2 

Openingsgebed 

Kaarsen aansteken 

Projectfilm, gesprekje met de kinderen 

Simon Schreefloos leest voor 

 Hij komt op met een laptop of notitieblok. Hij vertelt aan de kinderen:  

‘Hallo allemaal! Ik ben Simon Schreefloos. Ik ben een journalist, dat betekent dat ik nieuwsberichten maak voor de krant. Maar het is wel een bijzondere krant: In mijn krant probeer ik vooral vrolijk nieuws te vertellen. Ik hoop dat de mensen daar een beetje gelukkiger van worden. Kijk, ik zal wat voorbeelden Iaten zien.’  

Lied Hemelhoog 132 Goed nieuws:1, 4, 5 

Afbeelding Goed nieuws eerste couplet 

 1. Hij geeft je echte vrede.
  en wie in Hem gelooft,
  die krijgt het eeuwig leven,
  want dat heeft Hij beloofd. 
 2. Hij is ook altijd bij je
  En altijd om he heen.
  En waar je ook naar toe gaat,
  Hij laat je nooit alleen. 

Simon Schreefloos heeft goed nieuws. 

Simon Schreefloos komt op met zijn telefoon. Híj vertelt over goed nieuws uit de afgelopen periode.  

Muziek: Lied Joy to the world (gespeeld door Martine en Jan Willem) 

Simon Schreefloos zoekt goed nieuws 

Simon Schreefloos laat een paar kinderen en volwassenen vertellen en neemt daarna afscheid. En zegt dat hij straks nog terugkomt! 

We bidden 

Kerstverhaal over het schaap en het ezeltje (met geluiden)   

Tussendoor: Sjok sjok sjok (https://www.youtube.com/watch?v=lVcL6FC-FPo) 

Vervolg Kerstverhaal 

Tussendoor: er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal 

Laatste deel van het Kerstverhaal 

Lied: laat iedereen het horen (Go tell it on the mountain)  

Refrein
Laat iedereen het horen,
 
zing het maar mee, gebruik je stem,
dat Jezus wordt geboren
in een stal in Bethlehem. 

 1. De engel brengt de boodschap:
  Jouw droom wordt eind’lijk waar,
  er wordt een kind geboren,
  Gods kind, geloof het maar! 
 2. Bij God is alles anders
  wie machtig is wordt klein,
  de kleinsten zullen bij Hem
  de allergrootsten zijn! 

Refrein
Laat iedereen het horen,
zing het maar mee, gebruik je stem,
dat Jezus wordt geboren
in een stal in Bethlehem. 

 1. De eng’len en de herders
  vertellen op blijde toon:
  het kindje in de kribbe
  dat is Gods eigen zoon. 

Refrein
Laat iedereen het horen,
zing het maar mee, gebruik je stem,
dat Jezus wordt geboren
in een stal in Bethlehem. 

Gebed

Collecte 

Simon Schreefloos kondigt de collecte aan 

‘Vandaag hebben we gevierd dat er goed nieuws is. We hebben goed nieuws uit de krant gelezen, we hebben voorbeelden gehoord van goed nieuws uit jullie eigen leven en we hebben het goede nieuws van Kerst gehoord.  

Maar naast al dat goede nieuws is er elke dag ook verdrietig nieuws. Over de hele wereld zijn er mensen die hulp nodig hebben. Daarom gaan we nu collecteren.’ 

Ab van Galen vertelt over de collecte. (zie bijbehorende nieuwsbrief)

Film van Hand in hand 

Toelichting op de collecten: 

 1. Stichting hand in hand Ghana 
 2. Pastoraat 

U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en 25 december 2020. 

Slotlied: 486: 1 en 4 Midden in de winternacht  

Zegen 

Na afloop: Laat het Kerst zijn van Make some noise kids (https://www.youtube.com/watch?v=CJ5ZDbGOv9I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orde van dienst kerstnachtdienst: donderdag 24 december 2020; 21:00

Orde van dienst voor de viering in de Kerstnacht op donderdag 24 december 2020 aanvang 21.00 uur in De Ark 

 U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Alleen online vieringen 
Sedert 15 december 2020 geldt het zeer dringende advies van de Protestantse Kerk aan de gemeenten om vanaf 20 december 2020 vieringen online te houden in verband met de per 15 december geldende aangescherpte coronamaatregelen. Vooraf aanmelden is dus niet meer mogelijk. Deze online vieringen worden verzorgd door een klein aantal medewerkenden.

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Esther Eijkelboom
Muziek: Ton Alders – orgel, met medewerking van Peter Sluijs – piano, Yuri Shundyak – viool en Gied van Oorschot – cello
Diaken: Ditty Peek
Beamer: Bert Kwast
Steunkoor: Murielle van Diepen, Esther Eijkelboom, Gert Schouten, Esther de Ruiter en Wilfried Kool  
 

Vanaf 20.50 uur speelt Peter Sluijs op piano: 

 1. Komt allen tezamen 
 2. Eer zij God in onze dagen 
 3. Joy to the world 
 4. Hark the herald angels sing 

Welkomstwoord, mededelingen   

Ontsteken van het licht  

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die altijd trouw blijft
 4. aan het verbond dat Hij met ons sloot.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied 496 Een ster ging op in Israël 

Trio: F.J. Haydn – Rondo a l’Ongarese uit Pianotrio nr. 39 in G groot, Hob. XV: 25 

De gemeente gaat zitten 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer 
 3. Laat ons bidden…….

Gebed 

Lied 483 Stille nacht, heilige nacht 

Filmpje van de zandtovenaar 

Lied 482: 1, 2, 3 Er is uit ’s werelds duistere wolken (parafrase Jesaja 9) 

Schriftlezing: Lucas 2: 1-20 

Lied 489: 1 en 2 Komt ons in diepe nacht ter ore 

Overweging 

Trio: P.I. Tsjaikovski – Kerst uit De Seizoenen, op. 37a 

Toelichting op de collecten: 

 1. Inloophuis Domino in Gouda 
 2. Kerk 

U kunt uw collectebijdragen overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoelen 24 december 2020.  

Lied: (melodie 478 Komt, verwondert u hier mensen)
Kom dichtbij en raak verwonderd,
kom nieuwsgierig, zoek en vind,
 
kom nu, niemand uitgezonderd,
kom naar dit geliefde kind!
Kom en zie hoe onbeduidend,
kom en hoor het stille woord,
kom, geloof hoe het welluidend
onze diepste wens verhoort.
Kom, ontmoet het en begroet het:
licht dat als de morgen gloort.   

Zie hoe Hij hier wordt behandeld
als een hulpbehoevend kind,
Hij die met zijn godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Zie hoe Hij hier ligt te lijden,
tot een weerwoord onbekwaam,
die toch in de loop der tijden
wijsheid toont van wereldfaam.
Zie hoe eerloos en hoe weerloos:
Hij die heil brengt door zijn Naam.   

Zoon van God en God van mensen,
U die deelt in mijn bestaan,
maak mij waakzaam voor uw wensen,
maak dat ik U volg voortaan.
Draag mij als een kind op handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij heel door liefdebanden,
maak mij dankbaar voor uw brood,
maak uw daden mijn genade,
maak mij levend door uw dood! 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

Trio: The first Noel (traditionele Engelse Carol) De gemeente gaat staan 

Zegen 

Ere zij God 

Orde van dienst zondag 20 december 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 20 december 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Vierde Advent  

Besluit: alleen online vieringen 
Sedert 15 december 2020 geldt het zeer dringende advies van de Protestantse Kerk aan de gemeenten om vanaf 20 december 2020 vieringen online te houden in verband met de per 15 december geldende aangescherpte coronamaatregelen. Vooraf aanmelden is dus niet meer mogelijk. Deze online vieringen worden verzorgd door een klein aantal medewerkenden.
We verwijzen naar de gevoegde brief van de kerkenraad van 18 december 2020.

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger:  Ds. Anton Admiraal, Gouda
Ouderling:  Joke Timmers
Organist: Ton Alders
Diaken: Tineke Lavies
Koster: Frank van den Heuvel
Nevendienst: Marlies Homan
Beamer: Bert Kwast
Steunkoor: Tineke Lavies, Hans Bruining, Marie-Françoise van der Does, Heleen Schrier, Peter Verheij  

Orgelspel     

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

De gemeente gaat staan 

Bemoediging   

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die altijd trouw blijft
 4. aan het verbond dat Hij met ons sloot.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied 453: 1, 2 en 4  

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, afgesloten met Kyrie lied 301h                                                  

Groet 

 1. De Heerzij met u
 2. Ook met u zij de Heer 
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Met de kinderen (Bericht uit de Adventsbode) 

Eerste schriftlezing: Psalm 27 

Lied 130: 1, 3 en 4 

Tweede Schriftlezing: Lucas 1: 26 -38 

Lied 749: 1 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Lied 751: 1, 2 en 5 

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Kinderen komen terug  

Toelichting op de collecten: 

 1. Stichting Health and Education Ghana
 2. Diaconie

U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en 20 december 2020. 

Projectlied vers 1-4  (melodie 767) 

 1. Ik heb voor jou een goed bericht:
  De koning komt eraan!
  Hij brengt de vrede en het licht
  en hij zal naast je staan. 
 1. En luister goed, er komt nog meer.
  Een stem roept in het rond:
  ‘Hij is dichtbij, de grote Heer.
  Maak ruimte als hij komt!’ 
 1. Ik heb nog meer goed nieuws voor jou:
  Er komt een nieuwe tijd.
  Een wereld vol van goede trouw,
  geluk en vrolijkheid. 
 1. Het beste nieuws daalt nu vanuit
  de hemel op ons neer. 
  De Vader koos Maria uit 
  als moeder van de Heer. 

De gemeente gaat staan 

Slotlied 439: 1 en 3 

Zegen 

 

Orde van dienst zondag 13 december 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 13 december 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Derde Advent  

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Mondkapjes
In verband met de nu geldende verplichting in openbare binnenruimten een mondkapje te dragen, verzoekt de kerkenraad personen van 13 jaar en ouder dringend bij lopen en staan in De Ark vanaf heden een mondkapje te dragen. Zo nodig zijn mondkapjes voor eenmalig gebruik voorhanden.

Voorganger: Ds. Murielle van diepen
Ouderling: Greet Bakker
Organist: Ton Alders
Diaken: Ditty Peek
Koster: Cor van de Wetering
Nevendienst: Danielle Griffioen
Beamer: Hans Bruining
Steunkoor: Murielle van Diepen, Greet en Arie Bakker  

Orgelspel    

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

De gemeente gaat staan 

Bemoediging   

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die altijd trouw blijft
 4. aan het verbond dat Hij met ons sloot.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

 1. Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden
 2. en laat ons weer in vrede leven. Amen.

Intredelied 466: 1,5,7 O wijsheid, daal als vruchtbare taal  

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, afgesloten met kyrie 301h  

We luisteren naar: Als alles duister is (https://www.youtube.com/watch?v=hPFU2Du3hVY 0.18 tot 3.00)                                            

Groet 

 1. De Heerzij met u
 2. Ook met u zij de Heer 
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Met de kinderen (Bericht uit de Adventsbode) 

Eerste schriftlezing – Joh. 3: 22-30 

Lied 456a: 1,3,4,7 Kwam van Godswege  

Tweede Schriftlezing - 1 Tess. 5: 12-24 

Hemelhoog 143: 1,3,5.
Mensen kijken in het donker
naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan, die vertelt je
van het licht dat je straks ziet 

Refrein:
Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
En voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst. God is dichtbij.  

Mensen hebben mooie plannen,
maar er gaat zo vaak wat mis.
Steek een kaars aan, die vertelt je
dat Gods toekomst stralend is. (Refrein) 

Mensen gaan een beetje stralen,
want het licht raakt hen nu aan.
Je ziet lichtjes in hun ogen
als ze bij het Kerstkind staan. (Refrein)  

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Lied van Maria (melodie: God rest you merry gentlemen)
Maria was een jonge vrouw
toen hoorde zij een stem:
Jij krijgt een prachtig kindje,
een zoon in Bethlehem.
Hij zal eens de bevrijder zijn
dus zing een lied van Hem:
een lied over alles andersom, andersom,
een lied over alles andersom.  

Maria zong: Ik wist het wel,
zo is hij steeds geweest.
Wie rijk en machtig willen zijn
verliezen ook het meest.
Maar armen richt Hij op
Hij maakt hun leven tot een feest.
Een lied over alles andersom, andersom,
een lied over alles andersom. 

Toelichting op de collectes: 

 1. Stichting Woord en Daad 
 2. Algemene diaconale doelen  

U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en 6 december 2020. 

Kinderen komen terug  

Projectlied vers 1-3  (melodie 767) 

 1. Ik heb voor jou een goed bericht:
  De koning komt eraan!
  Hij brengt de vrede en het licht
  en hij zal naast je staan. 
 1. En luister goed, er komt nog meer.
  Een stem roept in het rond:
  ‘Hij is dichtbij, de grote Heer.
  Maak ruimte als hij komt!’ 
 1. Ik heb nog meer goed nieuws voor jou:
  Er komt een nieuwe tijd.
  Een wereld vol van goede trouw,
  geluk en vrolijkheid. 

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

De gemeente gaat staan 

Slotlied 438: 1,4 God lof! Nu is gekomen 

Zegen 

 

Orde van dienst zondag 06 december 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 6 december 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Tweede Advent  

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Mondkapjes
In verband met de nu geldende verplichting in openbare binnenruimten een mondkapje te dragen, verzoekt de kerkenraad personen van 13 jaar en ouder dringend bij lopen en staan in De Ark vanaf heden een mondkapje te dragen. Zo nodig zijn mondkapjes voor eenmalig gebruik voorhanden.

Voorganger: Ds. Anja van Alphen-Keizer, Haastrecht     

Ouderling: Bert kwast
Organist: Anton Bakker
Diaken: Sander Kwakernaak
Koster: Maarten ten Haaf
Nevendienst: Sylvia van de Graaf
Beamer: John Burger
Steunkoor: Bert Kwast, Erna Eigeman, Maarten ten Haaf, Anja van Alphen, Annette Knol 

 

Orgelspel   

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

 Drempelgebed 

 Intredelied – Luisterlied: De vreugde voert ons naar dit huis: Lied 280 vers 1,2,4,5,7 

https://www.youtube.com/watch?v=ddXReKIaBt0 

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het kyrie van Taizé  

 Lied – 439 vers 1,2,4 gezongen door zangers 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen, die daarna naar de kindernevendienst gaan 

Eerste schriftlezing –  Richteren 13 

Zingen;  Lied 130 vers 3 en 4 door zangers 

Tweede Schriftlezing – Lucas 1 vers 26 tot en met 32 a 

Zingen – Lied 433 vers 1, 2, 5 door zangers 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Tijdens de overdenking wordt de tekening van Rembrandt getoond  

Luisterlied:  

Ik zal er zijn van Sela
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg 

Toelichting op de collecte voor het Gouds hospice. De tweede collecte is voor het jeugdwerk. U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en 6 december 2020. 

Kinderen komen terug  

Zingen – projectlied kinderen vers 1 en 2 melodie lied 767 

Dankzegging en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

De gemeente gaat staan 

Slotlied – Lied 444 vers 1,2,3,4,5, Nu daagt het in het oosten – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=bEpH8zBaO24 

Zegen