Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Aangepaste diensen

Orde van dienst zondag 25 oktober 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 25 oktober 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

24e zondag na Pinksteren   

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. Frans Bos, Gouda
Ouderling: Caroline Bos
Organist: Johan Kooiman met medewerking van het steunkoor
Diaken: Truus Bakker
Kosters: Frank van den Heuvel, Maarten ten Haaf
Beamer: John Burger
Steunkoor: Caroline Bos, Annelies van den Heuvel, Esther de Ruiter, Wilfried Kool 

Orgelspel                                                               

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

De gemeente gaat staan

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed (door een kind)  

Intredelied: 207 De trouw en goedheid van de Heer 

Met steunkoor

De gemeente gaat zitten

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het gezongen Kyrie van Taizé 301 H 

Glorialied: 117dLaudate omnes gentes  https://youtu.be/G99sbgpI3AU                             

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer
 3. Laat ons bidden…….

 

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen

Kinderen gaan naar nevendienst 

Eerste SchriftlezingMicha 61-8  

Zingen van Psalm 138 U loof ik Heer, met hart en ziel  

https://youtu.be/3EXawRFEigg  

Tweede Schriftlezing: Matteüs 2234-40 

Zingen: 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

Met steunkoor 

Verkondiging 

Zingen: 320 Wie oren om te horen heeft 

Met steunkoor 

Toelichting op de collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap. De tweede collecte is voor het pastoraat. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 25 oktober 2020.

Kinderen komen terug 

Kinderlied Evangelische Liedbundel 440 Hoor de vogels zingen weer 

Met youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=NF9NEHFysPs 

Dankzegging – voorbeden  

Stil gebed 

Onze Vader 

De gemeente gaat staan

Slotlied: 423 Nu wij uiteengaan 

Met steunkoor

Zegen met gesproken Amen 

Orde van dienst zondag 18 oktober 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 18 oktober 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl 

Voorganger: Dr. J. G. Mooi, Hoogmade
Ouderling: Joke Timmers
Organist: Marco Spits met medewerking van het steunkoor
Diaken: Truus Bakker
Kosters: Jos Vermeulen, Frank van den Heuvel
Beamer: Hans Bruining
Steunkoor: Maarten ten Haaf, Erna Eigeman, Annelies van den Heuvel, Bert Kwast 

Orgelspel   

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van de lichten  

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde geschapen heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied  Psalm 98: 

De gemeente gaat zitten  

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het Kyrie van Taizé  

Glorialied  Psalm 98: 3                                          

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprek of verhaal met de kinderen, daarna gaan zij naar de nevendienst

Eerste Schriftlezing  Marcus 5: 21-34 (NBG 1951) 

Zingen Lied 904: 2 en 5 

Tweede Schriftlezing  Marcus 5: 35-43 (NBG 1951) 

Zingen  Psalm 118: 6 

Verkondiging 

Zingen  Lied 641: 1 en 4 

Kinderen komen terug 

Toelichting op de collecte voor Onderwijs Peru. De tweede collecte is voor de kerk. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 18 oktober 2020. 

Kinderlied   Lied 285 

Dankzegging – voorbeden  

Stil gebed 

Onze Vader

Gemeente gaat staan 

Slotlied Lied 416: 3 en 4 

Zegen met gezongen Amen 

Orde van dienst zondag 11 oktober 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 11 oktober 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aanvang 09.30 uur in De Ark 

Doop van Anna Vayenne Schoneveld 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Esther Eijkelboom
Organist: Ton Alders met medewerking van het steunkoor
Diaken: Tineke Lavies
Kosters: Cor van de Wetering
Beamer: Gerbrand de Graaff
Steunkoor: Murielle van Diepen, Esther Eijkelboom, Tineke Lavies en Esther de Ruiter en Wilfried Kool 

 Orgelspel 

 Welkom en mededelingen 

 Ontsteken van het lichtgemeente gaat staan 

 Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
 3. De Heer geeft ons de kans opnieuw te beginnen;
 4. op de fundamenten van ons verleden bouwt Hij verder.
 5. De Heer haalt waardevolle bezittingen uit de vergetelheid terug,
 6. en daarmee kunnen we de Heer weer eer bewijzen.
 7. Zo hernieuwt de Heer elke dag zijn eeuwige liefde
 8. en zijn goedheid en vrede aan ons. Amen.

Stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – 139: 1,7,8 Heer die mij ziet zoals ik ben 

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, afgesloten met 301 h 

Glorialied – 303 Zonne en maan 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….  

Gebed van de zondag   

Met de kinderen 

Eerste schriftlezing –  Ezra 1 en 3:1-6 

Zingen: 175: 1, 2 Wij hebben een sterke stad 

Tweede Schriftlezing – Matteüs 28:19-20 

Zingen – 355: 1, 3, 4, 5 Vol van vreugde, dankbaar voor het wonder 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Zingen – 347: 1, 2, 3 Here Jezus wij zijn nu 

Dienst van de doop 

Onderwijzing 

Presentatie 

Hier in Gods huis is binnengebracht
Vayenne, dochter van Miranda en Chris. 

(ouders komen met Vayenne naar voren) 

Verlangen jullie, Chris en Miranda, dat jullie kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Antwoord van de ouders: Ja, dat verlangen wij
En met welke naam zal zij gedoopt worden?
Antwoord van de ouders: Anna Vayenne 
Moge deze namen geschreven staan in de palm van Gods hand. 

Chris en Miranda zeggen zelf waarom ze willen dat Vayenne wordt gedoopt.  

Laten wij bidden. 

(…) 

Belijdenis: afwending en toewending 

Wij worden getuigen van de doop van Vayenne en gedenken onze eigen doop. Daarom belijden wij ons geloof met de woorden van lied 344 (organist speelt op de achtergrond) 

Wij geloven één voor één 
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.  

Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja! 

Wij geloven dat de Geest 
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.   

Doop   

Zegen 

Overhandiging van de doopkaars door de ouderling en attentie van kindernevendienst 

Geloften 

Zo is de naam van Vayenne nu verenigd met de Naam van de drie-enige God. 

(Tot de ouders) 

Willen jullie Vayenne ontvangen als een geliefd kind van God, en je door haar aanwezigheid in jullie huis en leven laten sterken in het geloof?
En willen jullie haar voorgaan op de weg die de Heer ons heeft gebaand? 

Ouders: Ja, dat willen wij 

Verwelkoming (allen gaan staan)  

Predikant: Gemeente van Christus, wilt u Vayenne in uw midden ontvangen, haar dragen in uw gebeden en samen met haar en haar ouders de weg van het Koninkrijk gaan? 

Allen: Ja dat willen wij. Welkom kind van God! Welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden.  

Vredegroet 

Predikant: De vrede van de Heer zij altijd met u. 

Allen: En met uw Geest. 

Predikant: laten wij elkaar vrede toewensen.

gemeente gaat zitten 

We luisteren naar: Heer ik kom tot u 

Toelichting op de collecte voor Schuldhulpmaatje. De tweede collecte is voor de diaconie. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 11 oktober 2020. 

Kinderlied 359 Leven is gegeven 

Gebeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotlied 423:1, 2, 3 Nu wij uiteen gaan

gemeente gaat staan 

Zegen

Orde van dienst zondag 27 september 2020; 09:30

Orde van dienst voor de oecumenische viering op zondag 27 september 2020, aanvang 09.30 uur in De Ark 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl 

Thema: Vrede verbindt verschil 

Vredesweek 2020 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen en Diaken Paul Schuurmans
Ouderling: Dirk-Jan Knol
Organist: Anton Bakker
Diaken: Sander Kwakernaak
Kosters:Cor van de Wetering, John Burger
Beamer: Jocé Schippers
Steunkoor: Marie-Françoise van der Does, Joke de Jong, Bep de Kruijf,
Murielle van Diepen, Maarten ten Haaf, Gert Schouten  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

 1. Ons samenzijn dragen wij op aan de Eeuwige 
 2. de God van Vrede, van waaruit wij mogen leven,
 3. dieons verbindt met elkaar, met anderen en de hele Schepping
 4. die ons verlangen adem geeft en ons vertrouwen voedt.
 5. Vrede zij u.
 6. De wereld zij vrede.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – 984: 1, 3, 4, 5 Gezegend die de wereld schept 

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, afgesloten met 301 e (steunkoor)  

Glorialied – 305 Alle eer en alle glorie (steunkoor)                                           

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen, die daarna naar de kindernevendienst gaan 

Vrede verbindt verschil – Filmfragment 

Eerste schriftlezing –  Daniël 1 

Zingen  25b Houd mij in leven, wees Gij mijn redding (steunkoor)

Tweede Schriftlezing – Filippenzen 1: 21 – 27 

Lied 650: 1, 2, 4, 7 De aarde is vervuld (steunkoor) 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel

We luisteren naar Lied 1001 Deze wereld omgekeerd

We spreken samen de geloofsbelijdenis uit, volgens 340 b

We wensen elkaar vrede, steunkoor zingt Lied 421 Vrede voor jou 

Inzameling van de gaven, toelichting, bestemd voor De Ark gemeenschap in Gouda 

Kinderen komen terug  

We luisteren naar “We hebben allemaal wat” van Elly en Rikkert 

Vrede verbindt verschil – verhaal van Lesbos 

Dankzegging en voorbeden   

Stil gebed 

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij vergeven onze schuldenaars.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen. 

De gemeente gaat staan 

Slotlied 1014: 1, 2, 4, 5 Geef vrede door van hand tot hand (steunkoor) 

Zegen 

Orde van dienst zondag 20 september 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 20 september 2020, aanvang 09.30 uur 

Startzondag 

 Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Drs. Bert de Velde Harsenhorst, Leusden
Ouderling: Jan Boonstra
Organist: Anton Bakker, met medewerking van het steunkoor
Diaken: Ditty Peek
Kosters: Maarten ten Haaf, Jos Vermeulen
Beamer: Bert Kwast
Steunkoor: Maarten ten Haaf, Esther de Ruiter, Wilfried Kool 

Orgelspel   

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van de lichten

gemeente gaat staan 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde geschapen heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen hetwerk van Zijnhanden. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied  223:1, 2, 3 

gemeente gaat zitten

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het Kyrie van Taizé  

Glorialied  650: 1, 2, 4, 7                                                

Groet 

 1. De Heerzij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Verhaal voor/gesprek met de kinderen

kinderen gaan naar nevendienst 

Eerste schriftlezing – Psalm 8  

Zingen Psalm 8a (Psalm van de zondag) 

Tweede Schriftlezing – Matteüs 6: 25 – 34 

Zingen – Lied 718 

Verkondiging 

Zingen – Apostolische geloofsbelijdenis, Lied 340 b

kinderen komen terug 

Inzameling van de gaven, toelichting op het nieuwe diaconale jaardoel Inloophuis Domino in Gouda door hr. Ton van den Brink, voorzitter bestuur van Inloophuis Domino. De eerste collecte is voor Inloophuis Domino, de tweede voor het pastoraat. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collecteboxen bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 20 september 2020. 

Kinderlied 981: 1, 3, 5 

Afscheid van diaken Tineke Kwakernaak   

Dankzegging – voorbeden  

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied – 978: 1, 3, 4

gemeente gaat staan 

Zegen met gesproken Amen 

Orde van dienst zondag 13 september 2020; 09:30

Viering van het Avondmaal 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Peter Verheij
Organist: Ton Alders, met medewerking van het steunkoor
Diaken: Tineke Kwakernaak
Kosters: Gert Schouten, Maarten ten Haaf
Beamer:
John Burger  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen hetwerk van Zijnhanden. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – 103c 

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed afgesloten met het kyrie 301h 

Glorialied – 302                                             

Groet 

 1. De Heerzij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen

Eerste schriftlezing –  Exodus 32:7-14 

Steunkoor –   919: 1, 2, 3 (Gij die alle sterren houdt) 

Tweede Schriftlezing – Matteüs 18:21-35  

Luisteren naar Herschep ons hart (CD) 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Steunkoor – 974: 1, 2 (Maak ons uw liefde, God, tot opmaat) 

Toelichting op de collecte. De eerste collecte is voor Wilde Ganzen, de tweede voor de kerk. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 13 september 2020. 

Kinderen komen terug  

Luisterenhttps://www.youtube.com/watch?v=qOofbG0_ypY 

Dankzegging, voorbeden, Stil gebed 

Heer ontferm u. 

Nodiging 

Dit is het huis van onze God 

En hier staat de Tafel van de verrezen Heer. 

Weest dan welkom aan het heilig Avondmaal 

Dat Hij heeft ingesteld 

Tot een teken van zijn liefde en genade. 

Komt en deelt in dit brood en deze wijn, 

Gaven van zijn overvloed. 

 

V: De Heer zij met u. 

G: Zijn Geest in ons midden. 

V: Heft uw harten omhoog. 

G: Wij heffen ons hart op tot God. 

V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

G: Hij is het waard onze dank te ontvangen

 

Tafelgebed 

 

Heilig, heilig, heilig,  

O Heer van alle machten, 

Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 

Hosanna in de hoge!
Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer!
Hosanna in de hoge! 

 

Vervolg tafelgebed 

 

We bidden samen het Onze Vader 

 

V: De vrede van de Heer zij altijd met u.  

G: En met uw geest. 

V: geeft elkaar een teken van vrede.  

(tijdens het breken en schenken: Lam Gods gezongen door steunkoor 408e) 

Komt nu, want alle dingen zijn gereed. 

Het lichaam van Christus, brood uit de hemel. (of: dit is het brood uit de hemel, of… ) 

Het bloed van Christus, wijn van het koninkrijk. (of: dit is de wijn van het koninkrijk, of…) 

 

Tijdens de rondgang: lied 377, Taizé 143 (Jesus Christ bread of life), 568a (ubi caritas), Taizé 67 (Let all who are thirsty come) 

Dankgebed

De gemeente gaat staan 

Slotlied – 993:1,2,5,6,7 (samen op de aarde) 

Zegen 

 

Orde van dienst bevestigingsdienst zondag 06 september 2020; 09:30

Voorgangers: ds. Bram Tack, bevestiging, drs. Murielle van Diepen, intrede
Ouderlingen: Joke Timmers, Jan Boonstra
Diaken: Tineke Lavies
Organist: Jeroen de Haan
Steunkoor: Peter Verheij, Heleen Schrier, Bert Kwast, Jeannette van Galen, Arie en Greet Bakker
Kosters: Cor van de Wetering, Gerbrand de Graaff en Jos Vermeulen 

Deze dienst is te volgen viahttps://youtu.be/Pu-Nw1z_i7g

 

Orgelspel Geïmproviseerde partita over ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 

Welkomstwoord en mededelingen 

De kaarsen worden aangestoken 

De gemeente gaat staan. 

Bemoediging
OuderlingOnze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft
Ouderlingdie trouw blijft tot in eeuwigheid
Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Lied 280: 1,2,4,7 (gezongen door het steunkoor) 

De gemeente gaat zitten. 

Kyrie en gloria 299 j gezongen door Maarten Diepenbroek met het steunkoor 

Groet
VoorgangerDe Heer zij met u.
Gemeente: Ook met u zij de Heer.
Voorganger: Laat ons bidden. 

Gebed 

Moment met de kinderen over de bevestiging  

Bevestiging:

Presentatie
Voorganger: Murielle van Diepen staat gereed om bevestigd te worden in het ambt van dienaar van het Woord en aan de gemeente De Ark verbonden te worden. Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht die deze bevestiging verhinderen. Zo mogen wij haar dan bevestigen in de dienst waartoe zij door de gemeente van Christus geroepen is.  

Gemeente: Wij danken de Eeuwige. 

Opdracht 

Voorganger: Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk
aan een dienaar des Woords heeft toevertrouwd.

Om de kerk van Jezus Christus
bij haar roeping in deze wereld te bewaren,
zijn haar ambtsdragers gegeven,
die daartoe ontvangen hebben
de gaven van de heilige Geest
en de opdracht van de gemeente.
Eén van de ambten die de kerk te allen tijde onderhoudt,
is dat van dienaar des Woords.
Degenen die met dit ambt worden bekleed,
werken samen met hun mede-ambtsdragers
en zullen dienstbaar en herderlijk omgaan
met de kudde die hun wordt toevertrouwd.
Zij zullen Gods Woord verkondigen,
de vergeving van zonden aanzeggen
en zorg dragen voor de verbreiding van het evangelie,
zoals de apostelen als eersten
die opdracht van de Heer hebben ontvangen.
Zij zullen de doop bedienen en geloofsonderricht geven.
Zij zullen voorgaan
bij de viering van de Maaltijd van de Heer.
Samen met de gemeente zullen zij toeleven
naar de grote Dag van God
door haar op het hart te dragen en te zegenen
en leiding te geven aan haar gebed.
Zij zullen haar onderwijzen en bemoedigen
met woord en wandel
en, even barmhartig als beslist, haar heiligheid hoeden.
De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan.
Zij zullen kortom, met de goede Herder voor ogen,
de gemeente waaraan zij zijn verbonden,
liefdevol begeleiden,
zodat zij in deze wereld gestalte kan geven
aan haar roeping om van het heil te getuigen.
Murielle,
nu je gereed staat je ambtswerk te aanvaarden:
herinner je altijd met dankbaarheid
dat het Christus’ eigen kudde is,
die je wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed;
Het is zijn kerk.
Aanvaard dan je dienst met blijdschap,
voed jezelf met het Woord van God,
volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest.

Gelofte 

Daarom vraag ik je, geliefde zuster:
Geloof je dat je in je beroeping door deze gemeente
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

Antwoord: Ja, dat geloof ik.

Aanvaard je de heilige Schrift
als de bron van de prediking
en als enige regel van het geloof
en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?

Antwoord: Ja, dat wil ik.

Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt,
beloof je geheim te houden
wat vertrouwelijk te jouwer kennis komt,
en beloof je je taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk?

Antwoord: Ja, dat beloof ik: met heel mijn hart en met Gods genade.

Broeders en zusters,
laten wij bidden tot de liefdevolle God
in gemeenschap met heel de Kerk
in hemel en op aarde,
dat Hij zijn genade geeft aan haar
die Hij roept als dienaar des Woords.

Stil gebed 

Lied 360: 1,3,4,6 (steunkoor) 

Bevestigingsgebed 

Handoplegging door: 

Annemarie van Wijngaarden: Emeritus-predikant van De Ark in Amsterdam;
vriendin van Murielle en aanjager om theologie te gaan studeren 

Maarten Diepenbroek: Predikant in de Lutherse Kerk in Woerden, begeleider van de stage van Murielle 

Bert Kwast: Voorzitter van de kerkenraad van De Ark en oud-collega bij Defensie 

Els Klok: Aankomend predikant in de Lichtkring in Alphen a/d Rijn, vriendin van Murielle en oud-studiegenoot 

Heleen Polderman: Scriba in PG De Korenaar in Hazerswoude-Dorp, schoonmoeder van Murielle en sparringpartner over muziek en liturgie   

Bram Tack: Predikant in de Emmaüsgemeente in Bodegraven en consulent van De Ark tijdens het beroepingsproces 

Gemeente: Amen. 

Bekleding met de stola

Diaken: Ontvang deze stola en vervul getrouw je dienst, gedachtig het woord van de Heer: ‘Neem mijn juk op je en leer van mij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’  

Aanvaarding en verwelkoming 

(gemeente gaat staan) 

Voorganger:
Gemeente, dit is uw predikant.
Wilt u haar als herder en leraar in uw midden ontvangen
en haar hooghouden in haar ambt?  

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.  

(gemeente gaat zitten) 

RONDOM HET WOORD 

Vredegroet 

Voorganger: De vrede van de Heer zij altijd met u. 

Gemeente: En met uw geest. 

Wij groeten degenen die om ons heen zitten en wensen hen vrede.  

SchriftlezingMatteüs 14: 13-21  

Lied 838 O grote God die liefde zijt 1,2,4 (steunkoor) 

Overweging  

Orgelmeditatie Kanon in E-Dur, opus 59/4 van Max Reger (1873-1916) 

Lied: Wij blijven geloven (GKV De Fontein in Vlaardingen)  

Toelichting op het collectedoel: de collecte bij de uitgang is bestemd voor het Studiefonds Buitenlandse Studenten van de  Protestantse Theologische Universiteit. Dit fonds maakt het mogelijk voor buitenlandse studenten uit Azië en Afrika die zelf niet over de benodigde middelen beschikken, om bij de PThU te studeren of te promoveren. 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL 61 RABO 0354 9036 24, t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente De Ark, o.v.v. Studiefonds.  

Amazing grace, gespeeld door Marnix op saxofoon, begeleid door Heleen Polderman op piano. 

Gebeden: dank- en voorbede, stil gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader: 

Slotlied 704 Dank, dank nu allen God (steunkoor) 

UITZENDING EN ZEGEN 

Voorganger.De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen.  

Gemeente: Amen  

Orgelspel Canzonetta in g-mollBuxWV 173 van Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

Toespraken 

Orgelspel Nun danket alle Gott’, BWV 657 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)  

Orde van dienst zondag 30 augustus 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 30 augustus 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Esther Eijkelboom
Organist: Marco Spits 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen 

Moment van stilte 

Drempelgebed   

Intredelied: lied 210: 1,2,3   

Kyriegebed, gevolgd door 301g

Glorialied: lied 304: 1, 2 en 3                                                    

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag

Gesprekje met de kinderen 

Inleiding op de lezingen 

Eerste schriftlezing Jeremia 7:23-28

Lied: psalm 105:1,2  

Tweede Schriftlezing Mattheus 17:14-20 

We lezen hardop lied 912: 1,6 allen, 2,4 vrouwen, 3,5 mannen. 

Overweging

Lied: 671:1,2,3 

Toelichting op de collecte. De eerste collecte is voor het Ronald McDonaldhuis, de tweede voor algemene diaconale doelen. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 30 augustus 2020. 

We luisteren naar het kinderlied: Lied 923 

Gebeden: dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar het slotlied: lied 422: 1, 2, 3  

Zegen 

Orde van dienst zondag 16 augustus 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag  16 augustus 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: ds. Johan Langelaar uit Vianen
Ouderling: Peter Verheij
Diaken: Truus Bakker
Organist: Johan Kooiman
Kosters: John Burger en Frank van den Heuvel
Steunkoor: Heleen Schrier en Peter Verheij, Greet en Arie Bakker, Esther de Ruiter en Wilfried Kool
Beamer: Bert Kwast 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het  licht  

Bemoediging

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Het steunkoor zingt als intredelied: lied 276: 1 en 2 

Kyriegebed, afgesloten met lied 299j: 1 en 2 en gevolgd door het glorialied 305: 1, 2 en 3                                              

Groet

Gebed van de zondag

Inleidende woorden: “Wat doet het er toe?”  

Gesprekje met de kinderen 

Eerste schriftlezing: Psalm 139: 1 – 14

Het steunkoor zingt lied 354: 1, 2 en 5 

Tweede schriftlezing: 1 Korintiërs 13 (Herstelde Statenvertaling 1977) 

13  Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.  En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

 De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft,
zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden,
wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.
Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,
zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind,
overlegde ik als een kind,
maar nu ik een man geworden ben,
heb ik het kinderlijke tenietgedaan.
12  Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben. 
13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde. 

Het steunkoor zingt lied 272: 1 en 4 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Het steunkoor zingt lied 653: 1, 6 en 7 

Toelichting op de collecte: 1e collecte Eotas, 2e collecte Pastoraat
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Eotas16 augustus 2020. 

Het steunkoor zingt lied 935: 1, 2 en 3 

Gebeden: Dankzegging – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader  

Het steunkoor zingt het slotlied: lied 1003: 1 t/m 5 

Zegen 

Orde van dienst zondag 9 augustus 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 9 augustus 2020 

Voorganger: ds. Fred Meijnhardt
Ouderling: Bert Kwast
Diaken: Jan Peek
Organist: Ton Alders
Kosters: Gert Schouten en Cor van de Wetering
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Steunkoor: nog aan te geven
Beamer: Albert-Jan Wagensveld 

o= ouderling    g= gemeente   v= ds. Fred Meijnhardt 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

De gemeente gaat staan 

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. Die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. En die niet laat varen het werk van Zijn handen. 

Moment van stilte 

Drempelgebed:  

 1. O God, keer U om naar ons toe 
 2. En doe ons weer leven met hart en ziel.
 3. Laat ons, o Heer, Uw liefde zien
 4. En geef ons Uw heil.
 5. O Heer, hoor ons gebed
 6. En laat ons geroep tot U komen.

Introïtuslied: Psalm 139: 1 en 8 

De gemeente gaat zitten 

Kyriëgebed, gevolgd door een Gloria door de organist gespeeld: Lied 299j 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer
 3. Laat ons bidden …

Gebed van de zondag 

Gesprek met de kinderen, die daarna naar de kindernevendienst gaan 

Eerste schriftlezing: Exodus 33: 12 – 23 

Evangelielezing: Johannes 14: 1 – 9 

Lied 320: 1, 2, 3 

Lezing van het 2e gebod van de “10 Woorden”:
Deuteronomium 5: 8 en 9a. 

Verkondiging
over het 2e gebod van de 10.
“Maak geen godenbeelden …’ (NBV)  en vorige vertaling:
‘’Gij zult u geen gesneden beeld maken….’ (NBG 1951) 

Lied 825 gespeeld door de organist 

Toelichting op de collecten: 1. Tear Fund en 2. Kerk. U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Tear Fund, 9 augustus 2020. 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst  

Dankzegging en voorbeden – stil gebed – samen gebeden Onze Vader 

Het Slotlied staande: Lied 416 

Zegen, gevolgd door gezongen “Amen”