Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Corona

Orde van dienst zondag 29 november 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 29 november 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Dienst gericht op jongeren (en Eerste Advent) 

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Dirk-Jan Knol
Organist: Dick Broere
Diaken: Truus Bakker
Koster: Gerbrand de Graaff
Nevendienst: Carolien Meeuse
Beamer: Gerbrand de Graaff
Steunkoor: Murielle van Diepen, Greet en Arie Bakker en Gert Schouten 

Orgelspel   

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen 

Ontsteken van het licht(versje bij eerste Advent) 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied: Dit is de dag die de Heer ons geeft (Opwekking 32)

Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij, weest daarom blij
en zingt verheugd, en zingt verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, die is de dag
die de Heer ons geeft.  

Alive again – Trinity (https://www.youtube.com/watch?v=O0EBLIGrwXM) 

Kyriegebed 

Lied 158b Een schoot van ontferming is onze God 

Gebed  

Moment met de kinderen en ons allemaal 

Projectlied: Ik heb voor jou een goed bericht (Melodie: ‘De toekomst van de Heer is daar’, LB 767) 

 1. Ik heb voor jou een goed bericht:
  De koning komt eraan!
  Hij brengt de vrede en het licht
  en hij zal naast je staan. 

Lezing OT: Jesaja 64: 3-4  

Luisterlied: Psalm 130b Uit de diepten roep ik U (https://www.youtube.com/watch?v=LuEqyYk0VbI) 

Lezing NT: Marcus 13: 24-37 (Bijbel in Gewone Taal) 

Lied Voor hen die wachten (3 J’s) (https://www.youtube.com/watch?v=f8NA3zIg9JQ) 

Overweging 

Tijdens de overweging:  

Filmpje https://nos.nl/l/2356695 

Deel van een DVD 

Luisterlied Wait for the Lord (Taizé) (https://www.youtube.com/watch?v=s7GexIvX8HU)

Kinderen komen terug 

Toelichting op de collecte voor Stichting Open Doors. De tweede collecte is voor het pastoraat. U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en 29 november 2020. 

Gebeden (afgewisseld met Kyrie 13 uit de Taizébundel)

Slotlied: Ik wens jou – Trinity (https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU) 

Zegen 

 

Orde van dienst zondag 22 november 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 22 november 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Ds. Rien Wattel, Hoofddorp     
Ouderling: Jeannette van Galen-Wattel
Organist: Ton Alders
Diaken: Sander Kwakernaak  
Koster: John Burger
Nevendienst: Esther Visser 
Beamer: Albert-Jan Wagensveld   
Steunkoor: Rien Wattel, Carolien Meeuse, Jeannette van Galen, Bert Kwast, Rianne Oudshoorn 

OM TE BEGINNEN 

Orgelspel 

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Beginlied 275, Heer onze Heer…. Vers 1,3 en 4 

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het kyrie van Taizé  

Glorialied: 978, Aan U behoort, o Heer der heren…. Vers 1, 3 en 4                                           

ROND DE VERHALEN

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  

Gesprekje met de kinderen

Als gebed bij de dienst van het Woord: lied 295, refrein gezongen, tekst gelezen  

Inleiding op het thema ‘danken’ 

Schriftlezing: Psalm 104, vers 13.14. 15; 23.24; 27 t/m 30. 

Lied: 992, Wat vraagt de Heer nog meer van ons… vs. 1-4 

Overdenking 

Orgelmuziek 

BIDDEN EN DELEN 

Lied: 1001, De wijze woorden…. vs. 1-3 

Toelichting op de collecte voor Stichting Water voor Leven. De tweede collecte is voor de kerk. U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en 22 november 2020. 

Kinderen komen terug; orgelspel 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

De gemeente gaat staan 

Slotlied – 1014, Geef vrede door van hand tot hand….. vers 1,2,3,5 

Zegen 

 

 

Orde van dienst zondag 15 november 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 15 november 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Ds. Lydia Meiling, Amsterdam     
Ouderling: Jan Boonstra
Organist: Anton Bakker
Diaken: Tineke Lavies 
Koster: Cor van de Wetering
Nevendienst: Monique Hop
Beamer: Jocé Schippers en Bert Kwast   
Steunkoor: Lydia Meiling, Tineke Lavies, Erna Eigeman, Esther de Ruiter, Wilfried Kool 

“Wanneer hebben wij u hongerig gezien?” 

Orgelspel   

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – Lied 91a: 1 en 3 Wie in de schaduw Gods mag wonen  

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het Kyrie van Taizé, lied 301 H  

Glorialied – Lied 154b: 1, 4 en 10 Heel de schepping, prijs de Heer                                         

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen 

Eerste schriftlezing – Ezechiël 34: 11-17 

Gedicht op muziek: “Genoeg” – Erik Idema (naar Psalm 23, liedboek p. 75) 

Genoeg 

“Dan was jij de herder en ik was het schaap… “ 

Jij zoekt voor mij
groen grazig gras.
Ik voel me vrij,
speel zonder jas. 

En als ik blaat,
begrijp jij mij.
Loop ik op straat,
ben jij er bij. 

In diepe nacht
maak jij het licht.
Jij houdt de wacht,
jij blijft in zicht. 

Als ik jou heb,
heb ik genoeg. 

Erik Idema 

Tweede Schriftlezing – Matteüs 25: 31 – 46   

Verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Toelichting op de collecte voor De Herberg. De tweede collecte is voor de diaconie. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en 15 november 2020. 

Kinderen komen terug, we zingen een kinderlied – lied 422: 1, 2 en 3 Laat de woorden die we hoorden  

Dankzegging – voorbeden  

Stil gebed 

Onze Vader 

De gemeente gaat staan 

Slotlied – lied 632 : 1 en 3 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 

Zegen 

Orde van dienst zondag 08 november 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 8 november 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Bevestiging en afscheid ambtsdragers 

Viering van het Avondmaal 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Bert Kwast
Organist: Johan Kooiman met medewerking van het steunkoor
Diaken: Tineke Lavies
Kosters: Jos Vermeulen
Beamer: Jocé Schippers
Steunkoor: Murielle van Diepen, Bert Kwast, Arie en Greet Bakker 

Orgelspel  

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – 216:1-3 – Dit is een morgen als ooit de eerste 

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, afgesloten met 301h  

Glorialied – 302a God in den hoog’ alleen zij eer (twee keer) 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen, die daarna naar de kindernevendienst gaan 

Lied: Give me oil in my lamp to keep it burning 

Schriftlezing – Matteüs 25: 1-13 

Zingen – 463: 1, 3, 8 – Licht in onze ogen 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Zingen – 762: 1, 2 – De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan 

Bevestiging ambtsdragers 

Afscheid van ouderling pastoraat Caroline Bos en bevestiging van Loes Kamer als ouderling pastoraat en Petra Slappendel als jeugdouderling.  

Gemeente van Christus, belooft u deze ambtsdragers te aanvaarden en hen te steunen en voor hen te bidden. Belooft u met hen mee te werken in die dienst aan kerk en samenleving?  

A: Ja dat beloven wij.  

Zegen  

Lied: 886 –  Abba Vader (door steunkoor) aangevuld met couplet 2: 

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van u alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van u alleen. 

Avondmaal 

Wij bidden samen het gebed dat Jezus ons leerde: Onze Vader 

Delen van brood en wijn 

Tijdens de rondgang zingt het steunkoor: 387: 1, 2, 4, 5 (Als wij weer het brood gaan breken), 399 (Brood van leven, aantal keren herhalen), 256 (Blijf met uw genade bij ons, in het Nederlands) 

(Steunkoor blijft nog even zingen als de rondgang is afgelopen) 

Gebeden 

Toelichting op de collecte voor Dorcas. De tweede collecte is voor algemeen diaconale doelen. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 8 november 2020. 

De gemeente gaat staan 

Slotlied – 416: 1, 2, 4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

Zegen 

Orde van dienst zondag 02 november 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 1 november 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark

Gedachteniszondag

 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Jan Boonstra
Muziek: Ton Alders, orgel, Gerben Mourik, orgel, Alisa van Dijk, viool en zang
Steunkoor:Tineke Lavies, Erna Eigeman, Caroline Meeuse, Esther de Ruiter, Wilfried Kool
Diaken:Tineke Lavies
Kosters:Gert Schouten
Beamer:Albert-Jan Wagensveld

Muziek voor de dienst: Sinfonia – J.S. Bach: Gottes Zeit ist die Allerbeste Zeit

Welkomstwoord en mededelingen

Ontsteken van het licht

De gemeente gaat staan

Bemoediging

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte

Drempelgebed

Intredelied met steunkoor: 727: 1, 2 – Voor alle heil’gen in de heerlijkheid

De gemeente gaat zitten

Kyriegebed, afgesloten met 301h

Glorialied met steunkoor: 725: 1, 4 – Gij boden rond Gods troon

Muziek: Vorbei – G. Hubay

Met de kinderen

Kinderlied met steunkoor: Wanneer je zwaait

Wanneer je zwaait en afscheid neemt,
Dan voel je het verdriet.
Een traan, een snik, je stem klinkt vreemd,
Maar toch zing je een lied.

Je zingt van hoe het vroeger was:
Wat fijn was, mooi en goed.
Daar denk je aan, je houdt het vast
Ook bij je laatste groet.

Wanneer je dag zingt en vaarwel,
Dan ben je niet alleen.
Want God, hij hoort en ziet het wel
En Hij zingt met je mee.

Lezing OT: Jesaja 60: 1-11, 17-22

Lied met steunkoor: Psalm 72: 1, 3 – Geef Heer de koning uwe rechten

Lezing NT: Matteüs 5: 1-12

Lied met steunkoor Psalm 72: 4

Overweging

Lied met steunkoor: 798: 1, 2, 5 – Heer geef mij vleugels dat ik reis

Inleiding op het gedenken

Aansteken van de kaarsen (begeleid door orgelspel Gerben Mourik)

Muziek: Largo – F. Veraci

Gebeden, afgesloten met het samen bidden van het Onze Vader

Muziek: Pie Jesu – G. Fauré

Toelichting op de collecte voor werk van het Leger des Heils. De tweede collecte is voor het jeugdwerk. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collecteboxen bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. het collectedoel en 1 november 2020.

De gemeente gaat staan

Slotlied met steunkoor: 801: 1, 3, 6 – Door de nacht van strijd en zorgen

Zegen

Muziek: Air – J.S. Bach

Orde van dienst zondag 25 oktober 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 25 oktober 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

24e zondag na Pinksteren   

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. Frans Bos, Gouda
Ouderling: Caroline Bos
Organist: Johan Kooiman met medewerking van het steunkoor
Diaken: Truus Bakker
Kosters: Frank van den Heuvel, Maarten ten Haaf
Beamer: John Burger
Steunkoor: Caroline Bos, Annelies van den Heuvel, Esther de Ruiter, Wilfried Kool 

Orgelspel                                                               

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

De gemeente gaat staan

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed (door een kind)  

Intredelied: 207 De trouw en goedheid van de Heer 

Met steunkoor

De gemeente gaat zitten

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het gezongen Kyrie van Taizé 301 H 

Glorialied: 117dLaudate omnes gentes  https://youtu.be/G99sbgpI3AU                             

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer
 3. Laat ons bidden…….

 

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen

Kinderen gaan naar nevendienst 

Eerste SchriftlezingMicha 61-8  

Zingen van Psalm 138 U loof ik Heer, met hart en ziel  

https://youtu.be/3EXawRFEigg  

Tweede Schriftlezing: Matteüs 2234-40 

Zingen: 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

Met steunkoor 

Verkondiging 

Zingen: 320 Wie oren om te horen heeft 

Met steunkoor 

Toelichting op de collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap. De tweede collecte is voor het pastoraat. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 25 oktober 2020.

Kinderen komen terug 

Kinderlied Evangelische Liedbundel 440 Hoor de vogels zingen weer 

Met youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=NF9NEHFysPs 

Dankzegging – voorbeden  

Stil gebed 

Onze Vader 

De gemeente gaat staan

Slotlied: 423 Nu wij uiteengaan 

Met steunkoor

Zegen met gesproken Amen 

Orde van dienst zondag 18 oktober 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 18 oktober 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl 

Voorganger: Dr. J. G. Mooi, Hoogmade
Ouderling: Joke Timmers
Organist: Marco Spits met medewerking van het steunkoor
Diaken: Truus Bakker
Kosters: Jos Vermeulen, Frank van den Heuvel
Beamer: Hans Bruining
Steunkoor: Maarten ten Haaf, Erna Eigeman, Annelies van den Heuvel, Bert Kwast 

Orgelspel   

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van de lichten  

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde geschapen heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied  Psalm 98: 

De gemeente gaat zitten  

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het Kyrie van Taizé  

Glorialied  Psalm 98: 3                                          

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprek of verhaal met de kinderen, daarna gaan zij naar de nevendienst

Eerste Schriftlezing  Marcus 5: 21-34 (NBG 1951) 

Zingen Lied 904: 2 en 5 

Tweede Schriftlezing  Marcus 5: 35-43 (NBG 1951) 

Zingen  Psalm 118: 6 

Verkondiging 

Zingen  Lied 641: 1 en 4 

Kinderen komen terug 

Toelichting op de collecte voor Onderwijs Peru. De tweede collecte is voor de kerk. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 18 oktober 2020. 

Kinderlied   Lied 285 

Dankzegging – voorbeden  

Stil gebed 

Onze Vader

Gemeente gaat staan 

Slotlied Lied 416: 3 en 4 

Zegen met gezongen Amen 

Orde van dienst zondag 11 oktober 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 11 oktober 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aanvang 09.30 uur in De Ark 

Doop van Anna Vayenne Schoneveld 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Esther Eijkelboom
Organist: Ton Alders met medewerking van het steunkoor
Diaken: Tineke Lavies
Kosters: Cor van de Wetering
Beamer: Gerbrand de Graaff
Steunkoor: Murielle van Diepen, Esther Eijkelboom, Tineke Lavies en Esther de Ruiter en Wilfried Kool 

 Orgelspel 

 Welkom en mededelingen 

 Ontsteken van het lichtgemeente gaat staan 

 Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
 3. De Heer geeft ons de kans opnieuw te beginnen;
 4. op de fundamenten van ons verleden bouwt Hij verder.
 5. De Heer haalt waardevolle bezittingen uit de vergetelheid terug,
 6. en daarmee kunnen we de Heer weer eer bewijzen.
 7. Zo hernieuwt de Heer elke dag zijn eeuwige liefde
 8. en zijn goedheid en vrede aan ons. Amen.

Stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – 139: 1,7,8 Heer die mij ziet zoals ik ben 

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, afgesloten met 301 h 

Glorialied – 303 Zonne en maan 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….  

Gebed van de zondag   

Met de kinderen 

Eerste schriftlezing –  Ezra 1 en 3:1-6 

Zingen: 175: 1, 2 Wij hebben een sterke stad 

Tweede Schriftlezing – Matteüs 28:19-20 

Zingen – 355: 1, 3, 4, 5 Vol van vreugde, dankbaar voor het wonder 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Zingen – 347: 1, 2, 3 Here Jezus wij zijn nu 

Dienst van de doop 

Onderwijzing 

Presentatie 

Hier in Gods huis is binnengebracht
Vayenne, dochter van Miranda en Chris. 

(ouders komen met Vayenne naar voren) 

Verlangen jullie, Chris en Miranda, dat jullie kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Antwoord van de ouders: Ja, dat verlangen wij
En met welke naam zal zij gedoopt worden?
Antwoord van de ouders: Anna Vayenne 
Moge deze namen geschreven staan in de palm van Gods hand. 

Chris en Miranda zeggen zelf waarom ze willen dat Vayenne wordt gedoopt.  

Laten wij bidden. 

(…) 

Belijdenis: afwending en toewending 

Wij worden getuigen van de doop van Vayenne en gedenken onze eigen doop. Daarom belijden wij ons geloof met de woorden van lied 344 (organist speelt op de achtergrond) 

Wij geloven één voor één 
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.  

Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja! 

Wij geloven dat de Geest 
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.   

Doop   

Zegen 

Overhandiging van de doopkaars door de ouderling en attentie van kindernevendienst 

Geloften 

Zo is de naam van Vayenne nu verenigd met de Naam van de drie-enige God. 

(Tot de ouders) 

Willen jullie Vayenne ontvangen als een geliefd kind van God, en je door haar aanwezigheid in jullie huis en leven laten sterken in het geloof?
En willen jullie haar voorgaan op de weg die de Heer ons heeft gebaand? 

Ouders: Ja, dat willen wij 

Verwelkoming (allen gaan staan)  

Predikant: Gemeente van Christus, wilt u Vayenne in uw midden ontvangen, haar dragen in uw gebeden en samen met haar en haar ouders de weg van het Koninkrijk gaan? 

Allen: Ja dat willen wij. Welkom kind van God! Welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden.  

Vredegroet 

Predikant: De vrede van de Heer zij altijd met u. 

Allen: En met uw Geest. 

Predikant: laten wij elkaar vrede toewensen.

gemeente gaat zitten 

We luisteren naar: Heer ik kom tot u 

Toelichting op de collecte voor Schuldhulpmaatje. De tweede collecte is voor de diaconie. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 11 oktober 2020. 

Kinderlied 359 Leven is gegeven 

Gebeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotlied 423:1, 2, 3 Nu wij uiteen gaan

gemeente gaat staan 

Zegen

Orde van dienst zondag 27 september 2020; 09:30

Orde van dienst voor de oecumenische viering op zondag 27 september 2020, aanvang 09.30 uur in De Ark 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl 

Thema: Vrede verbindt verschil 

Vredesweek 2020 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen en Diaken Paul Schuurmans
Ouderling: Dirk-Jan Knol
Organist: Anton Bakker
Diaken: Sander Kwakernaak
Kosters:Cor van de Wetering, John Burger
Beamer: Jocé Schippers
Steunkoor: Marie-Françoise van der Does, Joke de Jong, Bep de Kruijf,
Murielle van Diepen, Maarten ten Haaf, Gert Schouten  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

 1. Ons samenzijn dragen wij op aan de Eeuwige 
 2. de God van Vrede, van waaruit wij mogen leven,
 3. dieons verbindt met elkaar, met anderen en de hele Schepping
 4. die ons verlangen adem geeft en ons vertrouwen voedt.
 5. Vrede zij u.
 6. De wereld zij vrede.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – 984: 1, 3, 4, 5 Gezegend die de wereld schept 

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, afgesloten met 301 e (steunkoor)  

Glorialied – 305 Alle eer en alle glorie (steunkoor)                                           

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen, die daarna naar de kindernevendienst gaan 

Vrede verbindt verschil – Filmfragment 

Eerste schriftlezing –  Daniël 1 

Zingen  25b Houd mij in leven, wees Gij mijn redding (steunkoor)

Tweede Schriftlezing – Filippenzen 1: 21 – 27 

Lied 650: 1, 2, 4, 7 De aarde is vervuld (steunkoor) 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel

We luisteren naar Lied 1001 Deze wereld omgekeerd

We spreken samen de geloofsbelijdenis uit, volgens 340 b

We wensen elkaar vrede, steunkoor zingt Lied 421 Vrede voor jou 

Inzameling van de gaven, toelichting, bestemd voor De Ark gemeenschap in Gouda 

Kinderen komen terug  

We luisteren naar “We hebben allemaal wat” van Elly en Rikkert 

Vrede verbindt verschil – verhaal van Lesbos 

Dankzegging en voorbeden   

Stil gebed 

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij vergeven onze schuldenaars.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen. 

De gemeente gaat staan 

Slotlied 1014: 1, 2, 4, 5 Geef vrede door van hand tot hand (steunkoor) 

Zegen 

Orde van dienst zondag 20 september 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 20 september 2020, aanvang 09.30 uur 

Startzondag 

 Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Drs. Bert de Velde Harsenhorst, Leusden
Ouderling: Jan Boonstra
Organist: Anton Bakker, met medewerking van het steunkoor
Diaken: Ditty Peek
Kosters: Maarten ten Haaf, Jos Vermeulen
Beamer: Bert Kwast
Steunkoor: Maarten ten Haaf, Esther de Ruiter, Wilfried Kool 

Orgelspel   

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van de lichten

gemeente gaat staan 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde geschapen heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen hetwerk van Zijnhanden. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied  223:1, 2, 3 

gemeente gaat zitten

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het Kyrie van Taizé  

Glorialied  650: 1, 2, 4, 7                                                

Groet 

 1. De Heerzij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Verhaal voor/gesprek met de kinderen

kinderen gaan naar nevendienst 

Eerste schriftlezing – Psalm 8  

Zingen Psalm 8a (Psalm van de zondag) 

Tweede Schriftlezing – Matteüs 6: 25 – 34 

Zingen – Lied 718 

Verkondiging 

Zingen – Apostolische geloofsbelijdenis, Lied 340 b

kinderen komen terug 

Inzameling van de gaven, toelichting op het nieuwe diaconale jaardoel Inloophuis Domino in Gouda door hr. Ton van den Brink, voorzitter bestuur van Inloophuis Domino. De eerste collecte is voor Inloophuis Domino, de tweede voor het pastoraat. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collecteboxen bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 20 september 2020. 

Kinderlied 981: 1, 3, 5 

Afscheid van diaken Tineke Kwakernaak   

Dankzegging – voorbeden  

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied – 978: 1, 3, 4

gemeente gaat staan 

Zegen met gesproken Amen