Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Corona

Orde van dienst zondag 13 september 2020; 09:30

Viering van het Avondmaal 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Peter Verheij
Organist: Ton Alders, met medewerking van het steunkoor
Diaken: Tineke Kwakernaak
Kosters: Gert Schouten, Maarten ten Haaf
Beamer:
John Burger  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen hetwerk van Zijnhanden. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – 103c 

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed afgesloten met het kyrie 301h 

Glorialied – 302                                             

Groet 

 1. De Heerzij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen

Eerste schriftlezing –  Exodus 32:7-14 

Steunkoor –   919: 1, 2, 3 (Gij die alle sterren houdt) 

Tweede Schriftlezing – Matteüs 18:21-35  

Luisteren naar Herschep ons hart (CD) 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Steunkoor – 974: 1, 2 (Maak ons uw liefde, God, tot opmaat) 

Toelichting op de collecte. De eerste collecte is voor Wilde Ganzen, de tweede voor de kerk. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 13 september 2020. 

Kinderen komen terug  

Luisterenhttps://www.youtube.com/watch?v=qOofbG0_ypY 

Dankzegging, voorbeden, Stil gebed 

Heer ontferm u. 

Nodiging 

Dit is het huis van onze God 

En hier staat de Tafel van de verrezen Heer. 

Weest dan welkom aan het heilig Avondmaal 

Dat Hij heeft ingesteld 

Tot een teken van zijn liefde en genade. 

Komt en deelt in dit brood en deze wijn, 

Gaven van zijn overvloed. 

 

V: De Heer zij met u. 

G: Zijn Geest in ons midden. 

V: Heft uw harten omhoog. 

G: Wij heffen ons hart op tot God. 

V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

G: Hij is het waard onze dank te ontvangen

 

Tafelgebed 

 

Heilig, heilig, heilig,  

O Heer van alle machten, 

Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 

Hosanna in de hoge!
Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer!
Hosanna in de hoge! 

 

Vervolg tafelgebed 

 

We bidden samen het Onze Vader 

 

V: De vrede van de Heer zij altijd met u.  

G: En met uw geest. 

V: geeft elkaar een teken van vrede.  

(tijdens het breken en schenken: Lam Gods gezongen door steunkoor 408e) 

Komt nu, want alle dingen zijn gereed. 

Het lichaam van Christus, brood uit de hemel. (of: dit is het brood uit de hemel, of… ) 

Het bloed van Christus, wijn van het koninkrijk. (of: dit is de wijn van het koninkrijk, of…) 

 

Tijdens de rondgang: lied 377, Taizé 143 (Jesus Christ bread of life), 568a (ubi caritas), Taizé 67 (Let all who are thirsty come) 

Dankgebed

De gemeente gaat staan 

Slotlied – 993:1,2,5,6,7 (samen op de aarde) 

Zegen 

 

Orde van dienst bevestigingsdienst zondag 06 september 2020; 09:30

Voorgangers: ds. Bram Tack, bevestiging, drs. Murielle van Diepen, intrede
Ouderlingen: Joke Timmers, Jan Boonstra
Diaken: Tineke Lavies
Organist: Jeroen de Haan
Steunkoor: Peter Verheij, Heleen Schrier, Bert Kwast, Jeannette van Galen, Arie en Greet Bakker
Kosters: Cor van de Wetering, Gerbrand de Graaff en Jos Vermeulen 

Deze dienst is te volgen viahttps://youtu.be/Pu-Nw1z_i7g

 

Orgelspel Geïmproviseerde partita over ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 

Welkomstwoord en mededelingen 

De kaarsen worden aangestoken 

De gemeente gaat staan. 

Bemoediging
OuderlingOnze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft
Ouderlingdie trouw blijft tot in eeuwigheid
Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Lied 280: 1,2,4,7 (gezongen door het steunkoor) 

De gemeente gaat zitten. 

Kyrie en gloria 299 j gezongen door Maarten Diepenbroek met het steunkoor 

Groet
VoorgangerDe Heer zij met u.
Gemeente: Ook met u zij de Heer.
Voorganger: Laat ons bidden. 

Gebed 

Moment met de kinderen over de bevestiging  

Bevestiging:

Presentatie
Voorganger: Murielle van Diepen staat gereed om bevestigd te worden in het ambt van dienaar van het Woord en aan de gemeente De Ark verbonden te worden. Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht die deze bevestiging verhinderen. Zo mogen wij haar dan bevestigen in de dienst waartoe zij door de gemeente van Christus geroepen is.  

Gemeente: Wij danken de Eeuwige. 

Opdracht 

Voorganger: Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk
aan een dienaar des Woords heeft toevertrouwd.

Om de kerk van Jezus Christus
bij haar roeping in deze wereld te bewaren,
zijn haar ambtsdragers gegeven,
die daartoe ontvangen hebben
de gaven van de heilige Geest
en de opdracht van de gemeente.
Eén van de ambten die de kerk te allen tijde onderhoudt,
is dat van dienaar des Woords.
Degenen die met dit ambt worden bekleed,
werken samen met hun mede-ambtsdragers
en zullen dienstbaar en herderlijk omgaan
met de kudde die hun wordt toevertrouwd.
Zij zullen Gods Woord verkondigen,
de vergeving van zonden aanzeggen
en zorg dragen voor de verbreiding van het evangelie,
zoals de apostelen als eersten
die opdracht van de Heer hebben ontvangen.
Zij zullen de doop bedienen en geloofsonderricht geven.
Zij zullen voorgaan
bij de viering van de Maaltijd van de Heer.
Samen met de gemeente zullen zij toeleven
naar de grote Dag van God
door haar op het hart te dragen en te zegenen
en leiding te geven aan haar gebed.
Zij zullen haar onderwijzen en bemoedigen
met woord en wandel
en, even barmhartig als beslist, haar heiligheid hoeden.
De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan.
Zij zullen kortom, met de goede Herder voor ogen,
de gemeente waaraan zij zijn verbonden,
liefdevol begeleiden,
zodat zij in deze wereld gestalte kan geven
aan haar roeping om van het heil te getuigen.
Murielle,
nu je gereed staat je ambtswerk te aanvaarden:
herinner je altijd met dankbaarheid
dat het Christus’ eigen kudde is,
die je wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed;
Het is zijn kerk.
Aanvaard dan je dienst met blijdschap,
voed jezelf met het Woord van God,
volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest.

Gelofte 

Daarom vraag ik je, geliefde zuster:
Geloof je dat je in je beroeping door deze gemeente
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

Antwoord: Ja, dat geloof ik.

Aanvaard je de heilige Schrift
als de bron van de prediking
en als enige regel van het geloof
en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?

Antwoord: Ja, dat wil ik.

Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt,
beloof je geheim te houden
wat vertrouwelijk te jouwer kennis komt,
en beloof je je taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk?

Antwoord: Ja, dat beloof ik: met heel mijn hart en met Gods genade.

Broeders en zusters,
laten wij bidden tot de liefdevolle God
in gemeenschap met heel de Kerk
in hemel en op aarde,
dat Hij zijn genade geeft aan haar
die Hij roept als dienaar des Woords.

Stil gebed 

Lied 360: 1,3,4,6 (steunkoor) 

Bevestigingsgebed 

Handoplegging door: 

Annemarie van Wijngaarden: Emeritus-predikant van De Ark in Amsterdam;
vriendin van Murielle en aanjager om theologie te gaan studeren 

Maarten Diepenbroek: Predikant in de Lutherse Kerk in Woerden, begeleider van de stage van Murielle 

Bert Kwast: Voorzitter van de kerkenraad van De Ark en oud-collega bij Defensie 

Els Klok: Aankomend predikant in de Lichtkring in Alphen a/d Rijn, vriendin van Murielle en oud-studiegenoot 

Heleen Polderman: Scriba in PG De Korenaar in Hazerswoude-Dorp, schoonmoeder van Murielle en sparringpartner over muziek en liturgie   

Bram Tack: Predikant in de Emmaüsgemeente in Bodegraven en consulent van De Ark tijdens het beroepingsproces 

Gemeente: Amen. 

Bekleding met de stola

Diaken: Ontvang deze stola en vervul getrouw je dienst, gedachtig het woord van de Heer: ‘Neem mijn juk op je en leer van mij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’  

Aanvaarding en verwelkoming 

(gemeente gaat staan) 

Voorganger:
Gemeente, dit is uw predikant.
Wilt u haar als herder en leraar in uw midden ontvangen
en haar hooghouden in haar ambt?  

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.  

(gemeente gaat zitten) 

RONDOM HET WOORD 

Vredegroet 

Voorganger: De vrede van de Heer zij altijd met u. 

Gemeente: En met uw geest. 

Wij groeten degenen die om ons heen zitten en wensen hen vrede.  

SchriftlezingMatteüs 14: 13-21  

Lied 838 O grote God die liefde zijt 1,2,4 (steunkoor) 

Overweging  

Orgelmeditatie Kanon in E-Dur, opus 59/4 van Max Reger (1873-1916) 

Lied: Wij blijven geloven (GKV De Fontein in Vlaardingen)  

Toelichting op het collectedoel: de collecte bij de uitgang is bestemd voor het Studiefonds Buitenlandse Studenten van de  Protestantse Theologische Universiteit. Dit fonds maakt het mogelijk voor buitenlandse studenten uit Azië en Afrika die zelf niet over de benodigde middelen beschikken, om bij de PThU te studeren of te promoveren. 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL 61 RABO 0354 9036 24, t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente De Ark, o.v.v. Studiefonds.  

Amazing grace, gespeeld door Marnix op saxofoon, begeleid door Heleen Polderman op piano. 

Gebeden: dank- en voorbede, stil gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader: 

Slotlied 704 Dank, dank nu allen God (steunkoor) 

UITZENDING EN ZEGEN 

Voorganger.De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen.  

Gemeente: Amen  

Orgelspel Canzonetta in g-mollBuxWV 173 van Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

Toespraken 

Orgelspel Nun danket alle Gott’, BWV 657 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)  

Orde van dienst zondag 30 augustus 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 30 augustus 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Esther Eijkelboom
Organist: Marco Spits 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen 

Moment van stilte 

Drempelgebed   

Intredelied: lied 210: 1,2,3   

Kyriegebed, gevolgd door 301g

Glorialied: lied 304: 1, 2 en 3                                                    

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag

Gesprekje met de kinderen 

Inleiding op de lezingen 

Eerste schriftlezing Jeremia 7:23-28

Lied: psalm 105:1,2  

Tweede Schriftlezing Mattheus 17:14-20 

We lezen hardop lied 912: 1,6 allen, 2,4 vrouwen, 3,5 mannen. 

Overweging

Lied: 671:1,2,3 

Toelichting op de collecte. De eerste collecte is voor het Ronald McDonaldhuis, de tweede voor algemene diaconale doelen. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 30 augustus 2020. 

We luisteren naar het kinderlied: Lied 923 

Gebeden: dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar het slotlied: lied 422: 1, 2, 3  

Zegen 

Orde van dienst zondag 16 augustus 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag  16 augustus 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: ds. Johan Langelaar uit Vianen
Ouderling: Peter Verheij
Diaken: Truus Bakker
Organist: Johan Kooiman
Kosters: John Burger en Frank van den Heuvel
Steunkoor: Heleen Schrier en Peter Verheij, Greet en Arie Bakker, Esther de Ruiter en Wilfried Kool
Beamer: Bert Kwast 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het  licht  

Bemoediging

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Het steunkoor zingt als intredelied: lied 276: 1 en 2 

Kyriegebed, afgesloten met lied 299j: 1 en 2 en gevolgd door het glorialied 305: 1, 2 en 3                                              

Groet

Gebed van de zondag

Inleidende woorden: “Wat doet het er toe?”  

Gesprekje met de kinderen 

Eerste schriftlezing: Psalm 139: 1 – 14

Het steunkoor zingt lied 354: 1, 2 en 5 

Tweede schriftlezing: 1 Korintiërs 13 (Herstelde Statenvertaling 1977) 

13  Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.  En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

 De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft,
zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden,
wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.
Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,
zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind,
overlegde ik als een kind,
maar nu ik een man geworden ben,
heb ik het kinderlijke tenietgedaan.
12  Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben. 
13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde. 

Het steunkoor zingt lied 272: 1 en 4 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Het steunkoor zingt lied 653: 1, 6 en 7 

Toelichting op de collecte: 1e collecte Eotas, 2e collecte Pastoraat
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Eotas16 augustus 2020. 

Het steunkoor zingt lied 935: 1, 2 en 3 

Gebeden: Dankzegging – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader  

Het steunkoor zingt het slotlied: lied 1003: 1 t/m 5 

Zegen 

Orde van dienst zondag 9 augustus 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 9 augustus 2020 

Voorganger: ds. Fred Meijnhardt
Ouderling: Bert Kwast
Diaken: Jan Peek
Organist: Ton Alders
Kosters: Gert Schouten en Cor van de Wetering
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Steunkoor: nog aan te geven
Beamer: Albert-Jan Wagensveld 

o= ouderling    g= gemeente   v= ds. Fred Meijnhardt 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

De gemeente gaat staan 

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. Die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. En die niet laat varen het werk van Zijn handen. 

Moment van stilte 

Drempelgebed:  

 1. O God, keer U om naar ons toe 
 2. En doe ons weer leven met hart en ziel.
 3. Laat ons, o Heer, Uw liefde zien
 4. En geef ons Uw heil.
 5. O Heer, hoor ons gebed
 6. En laat ons geroep tot U komen.

Introïtuslied: Psalm 139: 1 en 8 

De gemeente gaat zitten 

Kyriëgebed, gevolgd door een Gloria door de organist gespeeld: Lied 299j 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer
 3. Laat ons bidden …

Gebed van de zondag 

Gesprek met de kinderen, die daarna naar de kindernevendienst gaan 

Eerste schriftlezing: Exodus 33: 12 – 23 

Evangelielezing: Johannes 14: 1 – 9 

Lied 320: 1, 2, 3 

Lezing van het 2e gebod van de “10 Woorden”:
Deuteronomium 5: 8 en 9a. 

Verkondiging
over het 2e gebod van de 10.
“Maak geen godenbeelden …’ (NBV)  en vorige vertaling:
‘’Gij zult u geen gesneden beeld maken….’ (NBG 1951) 

Lied 825 gespeeld door de organist 

Toelichting op de collecten: 1. Tear Fund en 2. Kerk. U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Tear Fund, 9 augustus 2020. 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst  

Dankzegging en voorbeden – stil gebed – samen gebeden Onze Vader 

Het Slotlied staande: Lied 416 

Zegen, gevolgd door gezongen “Amen”   

Orde van dienst zondag 2 augustus 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 2 augustus 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Kees van der Does
Ouderling: Dirk-Jan Knol
Diaken: Tineke Lavies
Organist: Anton Bakker
Koster: John Burger, Gerbrand de Graaff
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Steunkoor: Marie-Françoise van der Does, Esther de Ruiter, Wilfriend Kool
Beamer: Hans Bruining  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het  licht  

Bemoediging

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Lied 825 : 1, 2 en 3 – De wereld is van Hem vervuld  

Kyriegebed, gevolgd door Lied 139 : 14 – Doorgrond o God, mijn hart 

Glorialied 103C : 1, 2 en 3 – Loof de Koning, heel mijn wezen                                                   

Groet 

V : Vrede, De Heer is met u allen
G : Zijn Vrede is met u 

 Moment met de kinderen 

 Gebed  

Eerste schriftlezing: Handelingen 6 : 1-5 

Lied 538 : 1, 2 en 4 : Een mens te zijn op aarde 

Tweede Schriftlezing: Handelingen 8 : 26-40 

Overweging 

Lied 995 : 1 en 2 – O Vader, trek het lot U aan 

Toelichting op de collecten : 1. Artsen zonder grenzen  2. Diaconie
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Artsen zonder Grenzen, 2 augustus 2020. 

Gebeden: Dankzegging – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader  

Lied: 687 : 1, 2 en 3 – Wij leven van de wind 

Zegen 

Orde van dienst zondag 26 juli 2020; 09:30

Orde van dienst voor de meditatieve viering op zondag 26 juli 2020, aanvang 09.30 uur 

Thema: schaduwkanten 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Ds. Myrthe Leijdens, Burgh-Haamstede
Ouderling: Jan Boonstra
Diaken: Jan Peek 
Organist: Ton Alders 
Koster: Gert Schouten en Jos Vermeulen
Kindernevendienst: Esther Visser
Bloemendienst: Truus Faber en Tiny van Vuuren
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Beamer: Jocé Schippers 

Welkomstwoord en mededelingen, waar onder:  

Toelichting op de eerste collecte voor Open Doors.  De tweede collecte is voor algemeen diaconale doelen. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de boxen bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Open Doors, 26 juli 2020. 

Ontsteken van het  licht 

Gemeente gaat staan 

Bemoediging 

O: Onze hulp is in de naam van de Heer    
Gem: die hemel en aarde geschapen heeft
O: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gem: en die niet laat varen het werk van Zijn handen 

gemeente gaat zitten 

Inleiding 

Tekst voor de kinderenkinderen gaan naar nevendienst 

Orgelspel in overgang naar de meditatieve wandeling 

Deel 1: Waar zijn we eigenlijk bang voor? Een verkenning 

Gebed, morgengebed van Dietrich Bonhoeffer (Liedboek pag. 533) 

Tekst 

Tekst gevolgd door lezing van 1 Samuël 28: 3 tm 14 

Meditatief orgelspel 

Deel 2: Ontkennen of verdringen….. Zijn er ook alternatieven? 

Tekst met lezing Matteüs 7: 3 tm 5 

Tekst gevolgd door lezing van Genesis 32: 23 tm 32 

Meditatief orgelspel 

Deel 3: Christelijk geloof en de integratie van de schaduw 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 Gebed, gezongen Kyrie eleison door Herman van Veen op CD

Zegenbede gemeente gaat staan 

v. Zo zegene ons de Eeuwige over de harten, over de huizen:
g. de zegen van God.
v. In ons komen, in ons gaan:
g. de vrede van God.
v. In ons leven, in ons geloven,
g. de liefde van God.
v. Aan ons eind en nieuw beginnen:
g. de barmhartigheid van God om ons te ontvangen en thuis te brengen.
a. AMEN 

Orgelspel 

Orde van dienst zondag 19 juli 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 19 juli 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Joke Timmers
Diaken: Truus Bakker
Organist: Johan Kooiman
Koster: Cor van de Wetering en John Burger
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Beamer: Bert Kwast 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het  licht  

Bemoediging

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Lied 971 

Kyriegebed, gevolgd door 301a  

We luisteren naar Gloria, gloria – Taizé (https://www.youtube.com/watch?v=T-Lvh-B3W9Y)                                                 

Groet 

Gebed  

Moment met de kinderen 

Eerste schriftlezing: Jesaja 40:12-25 

Lied 322 Die chaos schiep tot mensenland (https://www.youtube.com/watch?v=TEMUsV5CoKU)

Tweede Schriftlezing: Matteüs 13:24-30, 36-43 

Lied 765:1,2,5,6 (steunkoor) 

Overweging 

Lied 974:1,3,5 (steunkoor) 

Toelichting op de collecte voor International Justice Mission. U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. International Justice Mission, 19 juli 2020. 

Kinderlied 716 

Gebeden: Dankzegging – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader, afgewisseld met 145-b: Dichtbij is God voor wie Hem roepen  

We luisteren naar slotlied: 418:1,2 God schenk ons de kracht  

Zegen 

Gebed – Weekgedachte 1 juli 2020

Gebed

Toen Henri Nouwen in 1995, dat later zou blijken zijn laatste levensjaar te zijn, een sabbatical had genomen, begon hij aan een dagboek. Het jaar lag voor hem uitgestrekt als een open veld vol bloemen en onkruid, zo schrijft hij. Hoe moest hij dat veld oversteken? Hij begon het jaar met het uitspreken van een gebed van Charles de Foucauld, een gebed dat hij elke dag met de nodige schroom bad.

Ik begrijp de schroom wel. Het gebed bevat namelijk grote woorden: ik aanvaard alles, slechts uw wil geschiede, grenzeloos vertrouwen. Dat is nogal wat. Het zijn woorden die erkennen dat we niet zelf de maat der dingen zijn. Maar dat we worden geleid, en dat we ons daaraan kunnen overgeven.

Het zijn ook woorden van verlangen. Verlangen naar een ontvankelijk hart. Verlangen om  een instrument te zijn in Gods handen. Het gebed is een opstap om bezield aan deze dag te beginnen, die als een open veld voor ons ligt.

 

Vader, ik leg mijn leven in uw handen.

Doe met mij, wat U wilt.

En wat U ook doet, ik dank U.

In ben tot alles bereid, ik aanvaard alles.

Laat alleen uw wil geschieden in mij

en in al uw schepselen.

 

In uw handen beveel ik mijn geest.

Ik bied hem U aan met alle liefde die in mijn hart is.

Want ik heb U lief, Heer, en wil mijzelf aan U geven,

mijzelf aan U overgeven,

zonder reserves en met grenzeloos vertrouwen,

want U bent mijn Vader.

Amen.

 

(Bron: Henri Nouwen, Op weg naar huis, Tielt: Lannoo, 2001, p.5)

Orde van dienst zondag 28 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 28 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Bert de Velde Harsenhorst uit Leusden
Ouderling: Jeannette van Galen
Diaken:Sander Kwakernaak
Organist:Anton Bakker
Koster: Cor van de Wetering
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Beamer: Hans Bruining 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het  licht  

Bemoediging

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied: we lezen lied 84b. De voorganger leest antifoon B, vervolgens leest de gemeente  de oneven coupletten en douderling de even coupletten 

We lezen het kyriegebed, lied 300B, gevolgd door het lezen van het glorialied: 981: 1, 4 en 5                                               

Groet 

Gebed van de zondag 

Eerste schriftlezing: Jeremia 29:1, 4-14 

“Psalm van de zondag” – lied 89a. De voorganger leest het couplet, de gemeente refrein II 

Tweede Schriftlezing: Matteüs 10:34 – 42 

Gesprekje met de kinderen 

We luisteren naar lied 912:1, 2, 3 en 4  

Verkondiging                             

Pianospel: Hoop ( Louis van Dijk) 

We luisteren naar lied 845 

Toelichting op de collecte voor Het Rode Kruis.
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collecte box bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Rode Kruis28 juni 2020. 

Gebeden: Dankzegging – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar de zegen: lied 341