50 jaar De Ark

Voorgeschiedenis 

Op 15 april 1972 werd Kerkelijk Centrum De Ark officieel in gebruik genomen. Het gebouw is gelegen aan ´t Kerkestuk te Reeuwijk. Op het moment dat besloten werd tot de bouw bestond de kern Reeuwijk-Brug voornamelijk uit de straten aan de westkant van de Breevaart. De bebouwing aan de oostkant omvatte niet veel meer dan twee straten, gebouwd omstreeks 1962, Verenigingsgebouw De Brug en het Medisch Centrum. Wel waren er grootse plannen voor nieuwbouw aan de oostkant.  

Met deze plannen zou de bevolking flink groeien en was de verwachting dat ook het aantal leden dat behoort bij een kerk in aantal zou toenemen. Zowel de Gereformeerde Kerk van Reeuwijk als de Rooms-Katholieke Parochie verwachtten dan ook dat hun relatief kleine kerkgebouwen de groei niet aan zouden kunnen.  

Tot 1945 was alleen de rooms-katholieke kerk in Reeuwijk-Dorp in gebruik. Na de Tweede Wereldoorlog bleek er behoefte te zijn aan een eigen gebouw voor de ´bruggers´. Een bestaand pand achter Zoutmansweg 8 werd omgebouwd tot kerk en droeg de naam Onbevlekt Hart van Maria. Deze kerk was in gebruik van 1945 tot 1972. Dit gebouw deed eerst dienst als advocaatfabriek en later limonade- en drankenpakhuis van de familie Van Leeuwen.  

In 1970 telde de Parochie 1066 parochianen. 

De gereformeerde kerk werd in 1888 gebouwd achter de kruidenierswinkel en woonhuis van de heer Jan van der Heijden Pauluszn aan de ´s Gravenbroekseweg 6. Dit aanvankelijk zeer eenvoudige gebouw moest, als de kerkelijke gemeente ´niet levensvatbaar´ zou zijn, in gebruik genomen kunnen worden als pakhuis voor de winkel. Dit kerkgebouw deed dienst tot 1970. Al vanaf december 1968 werden de morgendiensten gehouden in de Ichthuskerk, de avonddiensten in eerste instantie nog in het eigen kerkgebouw, maar na de verkoop in het kerkgebouw van de RK Parochie.  

Het aantal gereformeerde gemeenteleden bedroeg medio jaren ´60 van de vorige eeuw circa 450.  

Bouw van De Ark 

Omdat de RK Parochie De Verlosser groeide was er behoefte aan een groter kerkgebouw. Daarvoor was subsidie beschikbaar, de Gereformeerde Kerk kon subsidie verwachten voor de bouw van een jeugdruimte. Dat opende perspectieven. In maart 1969 werd de eerste gezamenlijke vergadering gehouden van de bouwcommissies van beide kerken.  

Al eerder, op 4 december 1970, was een ontwerptekening vervaardigd door Architectenburo ir. L.F.M. van der Plas b.i., waarop ook de verdeling van grondoppervlak duidelijk was aangegeven. Want beide kerkgenootschappen hadden hun eigen stuk grond, apart geregistreerd bij het Kadaster.
De opdracht aan de architect was dat het gebouw multiconfessioneel en multifunctioneel moest zijn. Volgens de overlevering dacht de architect toen hij dat las ´en het zal wel minifinancieel uitgevoerd moeten worden!´  

De eerste paal werd geslagen in juni 1971 door bouwpastoor L.J.F. Grijpink. 

Een Beheercommissie wordt aangesteld, vertegenwoordigd door een gelijk aantal leden van beide kerken. 

De financiële afspraken tussen beide kerken waren eenvoudig: de kosten van onderhoud, reparaties en wat er zoal hoort bij het beheer van een gebouw, werden gelijkelijk verdeeld. De eerste jaren was een beheerder in dienst. Later werd het beheer door enkele dames geregeld. Zalen werden verhuurd voor feesten en partijen. Dit drukte de vaste lasten. 

Samenvoeging van de RK parochies in Reeuwijk, vorming RK Geloofsgemeenschap De Goede Herder  

In 2004 kwam vanuit het Bisdom Rotterdam het besluit de parochies in Reeuwijk-Brug en -Dorp op te heffen. Een besluit dat mede ingegeven werd door terugloop van het aantal parochianen, maar ook door de teruggang van het aantal priesters, en dat de RK geloofsgemeenschap zich moest voegen bij die in Reeuwijk-Dorp. In eerste instantie wilde men tot 2007 De Ark gebruiken voor de erediensten en de andere activiteiten, zoals de repetitie-avonden van het Ecclesiakoor. Deze periode werd verlengd tot 2009, maar toen viel toch echt het doek. Op zondag 22 maart 2009 werd de laatste RK viering gehouden in De Ark. Het kerkgebouw werd officieel ´onttrokken aan de rooms-katholieke eredienst´. De Protestantse Gemeente De Ark blijft de enige gebruiker van De Ark. 

Rooms-Katholiek Reeuwijk ging verder in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp onder de naam RK Geloofsgemeenschap De Goede Herder. Deze gemeenschap is onderdeel van Parochie Sint Jan de Doper en omvat zeven geloofsgemeenschappen in de regio Gouda. 

Na langdurige onderhandelingen werd uiteindelijk in 2016, twaalf jaar na de eerste aankondiging van vertrek van de parochie, de Protestantse Gemeente De Ark ook eigenaar van het oorspronkelijke RK deel.  

Renovatie 

In de tussentijd had De Ark een achterstand in onderhoud opgelopen. Daarom werd in 2016 een onderhouds- en vernieuwingsplan opgesteld. Dit plan omvatte maar liefst 59 punten, van het vervangen van de verwarmingsketels, het vernieuwen van het dak, toiletgroepen, aanpassing van het interieur, stoffering en het vervangen van de keuken, tot totale vervanging van alleen al 45 grote raamkozijnen.
Door het houden van allerlei acties en giften en bijdragen van sponsors wordt voldoende geld ontvangen om de plannen te kunnen uitvoeren.  

Bijna 5000 uur werd door vrijwilligers geschilderd, behangen, schoongemaakt, zijn leidingen gelegd en wat er zoal meer komt kijken bij een renovatie. 

Als laatste heeft in de zomer van 2021 de vervanging van de vloerbedekking in de kerkzaal en het kerkelijk meubilair plaats gevonden.  

Fotoverslag 15 april 2022 feest 50 jaar De Ark Reeuwijk