Archief
ANBI
Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Orde van dienst zondag 3 mei 2020; 09:30

Aanwezig:  

Bram Tack, voorganger
Bert Kwast, ouderling
Ton Alders, organist
Annie Hoonhout, ondersteuning 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

Bemoediging  

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen hetwerk van Zijnhanden. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied  lied 283: 1 en 2 

Kyriegebedafgesloten met 301a  

Glorialied: 66: 1 en 7  

Groet:  

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag 

Gesprek met de kinderen 

Eerste lezing: Johannes 21:15 – 19 

Lied 659:1,2 en 3 

Tweede lezingOpenbaring 7:1 19 

Muzikaal intermezzo:  

Mozart, Allegro Cantabile 

Verkondiging 

Lied344: 1, 2 en 3. 

Toelichting op de collecteEpafras
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark o.v.v. collecte Epafras03-05-2020 

Lied224 (2x) 

Gebed 

SlotliedZing met de vogels mee (op de melodie van lied 68). Tekst: André Troost 

Zing met de vogels mee een lied,
de leeuwerik verzwijgt het niet:
Christus is aller koning! 
De zwaluw roept u toe: Ziehier,
Gods liefde is voor mens en dier
een altijd open woning!
Hij bergt de wereld in zijn hart,
geen muisje, hoe dan ook benard,
gaat zonder Hem te gronde;
wie vallen van de heuveltop
die vangt Hij met zijn vleugels op
Hij draagt ze ongeschonden. 

Zegen