Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Kerkenraad

De kerkenraad van De Ark van Reeuwijk vormt het dagelijks bestuur van de kerk. Voorzitter van de kerkenraad is de heer Bert Kwast, vice- voorzitter de heer Jan Boonstra. Scriba is mw. Joke Timmers.

De kerkenraad vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Alle aspecten die het functioneren van de kerk komen aan de orde, zoals het wel en wee van de verschillende groepen, de vieringen, kerkordelijke zaken zoals de begrotingen en jaarrekeningen van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen en de beheerscommissie, en de planning van bijzondere events.

Het is mogelijk om onderwerpen te agenderen voor de kerkenraad. Stuur hiertoe een berichtje naar de scriba, scriba@pgdeark.nl. Het moderamen neemt uw suggestie dan in overweging en neemt hierover contact met u op.

Bert Kwast ( voorzitter )
voorzitter@pgdeark.nl

Joke Timmers ( scriba )
scriba@pgdeark.nl

 

Laatste nieuws voor Kerkenraad