Orde van dienst zondag 31 januari 2021; 09:30

Orde van dienst voor de online viering op zondag 31 januari 2021, 09.30 uur in De Ark 

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl 

Voorganger:  Ds. Jaap Koning
Ouderling:  Peter Verheij
Organist: Ton Alders
Diaken: Ditty Peek
Alg. Onderst.: Jan Boonstra
Beeld/Beamer: John Burger/Bert Kwast       

 

Orgelspel  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging   

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied –  lied 68:7 wordt gelezen onder orgelspel

Kyriegebed, gevolgd door lied 650: 1 en 4 als kyrielied en 5 en 7 als glorialied, gelezen onder orgelspel  

Groet 

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer 
  3. Laten wij bidden  

Gebed van de zondag

Gesprekje met de kinderen 

Schriftlezing: Marcus 1: 21 – 28

Lied 313: 4, wordt gelezen onder orgelspel 

Overdenking, gevolgd door orgelspel 

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Toelichting op de collecten: 

  1. Blessedgeneration 
  2. Pastoraat 

U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang, de brievenbus van De Ark of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en datum 31  januari 2021. 

Slotlied: we luisteren naar lied 415: 1, 2 en 3  

Zegen