Orde van dienst zondag 24 januari 2021; 09:30

Orde van dienst voor de online viering op zondag 24 januari 2021 aanvang 09.30 uur in De Ark 

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl 

Voorganger: Ds. Ton Zoutman uit Den Haag
Ouderling: Bert Kwast
Organist: Dick Broere
Diaken: Tineke Lavies
Alg. Onderst.: Annie Hoonhout
Beeld/Beamer: Gerbrand de Graaff/Marjolein de Wit   

 

Orgelspel “Chanson Triste” van Peter Tschaikowsky  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging  

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte

Drempelgebed 

Intredelied –  lied 281, Wij zoeken hier uw aangezicht 

Groet 

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer 
  3. Wij bidden het kyriegebed

Kyriegebed, gevolgd door het glorialiedlied 377: 1-4, Zoals ik ben, kom ik nabij                                                    

Gebed van de zondag

Inleiding op het thema van de dienst: Klaagliederen 

Lezing: delen uit Klaagliederen 

Lied 22: 1 wordt onder orgelspel gelezen, Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 

Lezing: delen uit Klaagliederen 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel “Bist du bei mir” van J.S. Bach 

We luisteren naar het Zonnelied van Sint Franciscus: gezang 400 (Liedboek voor de kerken) 

Toelichting op de collecten: 

  1. Nederlands Bijbelgenootschap
  2. Kerk

U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en datum 24 januari 2021. 

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Zegen