Orde van dienst zondag 10 januari 2021; 09:30

Orde van dienst voor de online viering op zondag 10 januari 2021 aanvang 09.30 uur in De Ark  

Eerste zondag van Epifanie 

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Greet Bakker
Organist: Ton Alders
Diaken: Sander Kwakernaak
Alg. Onderst.: Annie Hoonhout
Beamer: Rien Fraanje
Steunkoor: Murielle van Diepen, Greet en Arie Bakker, Gert Schouten  

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging  

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – 100: 1,2,3 Juich Gode toe, bazuin en zing 

Kyriegebed, afgesloten met het kyrie 301h  

Glorialied – 100: 4 Want God is overstelpend goed        

Groet 

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer 
  3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen 

Zingen;  382:1-3 O alle gij dorstigen 

Tweede Schriftlezing – Marcus 1:1-11

Zingen – 527:1, 4, 5 Uit uw hemel zonder grenzen 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Zingen – 687: 1, 2 Wij leven van de wind 

Toelichting op de collecten: 

1.De Herbergier 

2.Diaconie  

U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en datum 3 januari 2021. 

Lied – Als je veel van iemand houdt (https://www.youtube.com/watch?v=qxdaVM23Q8Q)

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied – 415: 1, 2, 3 Zegen ons, Algoede 

Zegen, wij antwoorden allen: Amen