Orde van dienst zondag 03 januari 2021; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 3 januari 2021 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Eerste zondag van Epifanie 

Besluit: alleen online vieringen 
Sedert 15 december 2020 geldt het zeer dringende advies van de Protestantse Kerk aan de gemeenten om vanaf 20 december 2020 vieringen online te houden in verband met de per 15 december geldende aangescherpte coronamaatregelen. Vooraf aanmelden is dus niet meer mogelijk. Deze online vieringen worden verzorgd door een klein aantal medewerkenden.
We verwijzen naar de gevoegde brief van de kerkenraad van 18 december 2020.

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Ds. Guus Koelman, Rotterdam
Ouderling: Jan Boonstra
Organist: Anton Bakker
Diaken: Truus Bakker
Alg. Onderst.: Annie Hoonhout
Nevendienst: Monique Hop
Beamer: Hans Bruining
Steunkoor: Guus Koelman, Erna Eigeman, Maarten ten Haaf, Annelies van den Heuvel 

Orgelspel    

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde geschapen heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – 72 : 1,6,7

De gemeente gaat zitten  

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het Kyrie van Taizé  

Glorialied – 150a 

Groet 

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer 
  3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Verhaal voor de kinderen  

Eerste schriftlezing – Jesaja 60: 1 – 6  

Zingen : 453 

Tweede Schriftlezing – Matteüs 2: 1 – 12  

Zingen: 517  

Verkondiging 

Zingen: 519 

Toelichting op de collecten: 

1.Eotas 

2.Jeugdwerk  

U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en datum 3 januari 2021. 

Kinderlied: 515 

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Slotlied: 518: 1 , 6 en 7

Gemeente gaat staan 

Zegen met gesproken Amen