Orde van dienst zondag 27 december 2020; 09:30

Orde van dienst voor het ochtendgebed op zondag 27 december 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Zondag na Kerst De lofzang van Simeon 

Besluit: alleen online vieringen 
Sedert 15 december 2020 geldt het zeer dringende advies van de Protestantse Kerk aan de gemeenten om vanaf 20 december 2020 vieringen online te houden in verband met de per 15 december geldende aangescherpte coronamaatregelen. Vooraf aanmelden is dus niet meer mogelijk. Deze online vieringen worden verzorgd door een klein aantal medewerkenden.
We verwijzen naar de gevoegde brief van de kerkenraad van 18 december 2020.

U kunt dit ochtendgebed meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Gebedspunten, u wordt uitgenodigd gebedspunten via whatsapp nummer 06-39496402 door te geven aan onze predikant.  

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Peter Verheij
Organist: Anton Bakker
Diaken: Jan Peek
Alg. onderst. Annie Hoonhout
Nevendienst: Monique Hop
Beamer: Bert Kwast, Albert-Jan Wagensveld
Steunkoor: Murielle van Diepen, Peter Verheij, Heleen Schrier 

Orgelspel    

Welkom, mededelingen 

Aansteken van kaarsen 

Groet  

 1. Genade en vrede van God onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer.
 2. Amen

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft.
 3. die altijd trouw blijft
 4. aan het verbond dat Hij met ons sloot.

Drempelgebed 

 1. Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden
 2. en laat ons weer in vrede leven. Amen

Lied 473: 1,3 Er is een roos ontloken 

Gebed  

Psalm 147: 12-20 (gezamenlijk hardop gelezen, omringd door antifoon) 

Lied: 475: 1,3 Ik mag hier aan uw kribbe staan 

Lezing: Lucas 2: 33-40 

Persoonlijke overdenking, ondersteund door Nunc dimittis – Taizé (https://www.youtube.com/watch?v=XkVoRt73-4U) 

Gedachten over ‘De lofzang van Simeon’ door Rembrandt aan de hand van een meditatie van Henk van Os 

Persoonlijke overdenking, ondersteund door Nunc dimittis van Paul Smith (https://www.youtube.com/watch?v=qwyqJoTmPCM) 

Lied: 159b Lofzang van Simeon 

Toelichting op de collecten: 

 1. Stichting op gelijke voet (zie uitleg onderaan)
 2. Jeugdwerk  

U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en 27 december 2020. 

Lied: 505: 1, 2 In de nacht gekomen kind van hogerhand 

Gebeden, afgewisseld met 368c (acclamatie voor de kerst- en epifaniëntijd) 

Slotlied 511: 1, 5, 6, 7 Door goede machten trouw en stil omgeven  

Zegen (gezongen, volgens Dienstboek p. 963) 

Uitleg Collecte:

Collecte voor Stichting Op Gelijke Voet op 27 december 2020 

In dit voorjaar heeft Stichting Op Gelijke Voet aandacht gevraagd voor activiteiten die in feite niet de doelstelling van de stichting zijn. Centraal stond toen de actie voor voedselpakketten, die heel kleinschalig waren bedoeld voor kinderen in  de volksrepubliek Congo. Kinderen, die door onze vrijwilligers in voorgaande perioden zijn geopereerd. Veel van die kinderen kwamen in de problemen omdat vanwege de lockdown veel bedrijven gesloten werden, waardoor de vaders niet konden werken. En niet werken betekende: geen inkomen, omdat de overheid niet – zoals in ons land – in staat was om hulp te verlenen. De opbrengst van de voorjaarscollecte was zo ruimschoots, zodat Stichting Op Gelijke Voet kleinschalig voedselpakketten kon uitdelen vooral aan de ouders van “onze “ kinderen. Immers de armsten lijden enorm als gevolg van Covid-19. Zoals gezegd: De financiering is voor de volle 100% verkregen van leden van onze kerkgemeenschap De Ark. Een prachtig resultaat ! 

 

Alhoewel onze vrijwilligers in dit jaar niet naar de landen, waar wij onze diensten verlenen t.w. Congo en Rwanda konden worden uitgezonden, lag ons werk niet stil.  

 • Dit jaar werkten ( met Zoom) met onze stakeholders aan 5-jarenplannen, waarbij voor ons centraal staat dat lokaal eigenaarschap wordt genomen voor onze programma’s ( orthopedische operaties, neurologie en orthopedische werkplaats). Wij willen een ontwikkelingsorganisatie zijn en onszelf misbaar maken. Zeer interessant hoe dit gaat op afstand; lastig maar ook leuk. 
 • Ons neurologisch opleidingsteam voor behandeling van kinderen met hersenbeschadiging onderhoudt uiterst frequent contact met de lokale teams in de Congolese steden Brazzaville en Pointe-Noire. Via Whatsapp worden frequent adviezen uitgewisseld. 
 • Onze orthopedische chirurg dr. Jan Bos wordt door de Afrikaanse kinderchirurgen ( in opleiding ) geconsulteerd over bijzondere operaties die men gaat uitvoeren en adviezen worden via een ZOOM verbinding verstrekt. 
 • Het werk in Congo en Rwanda moet doorgang kunnen vinden. Daarom heeft Stichting Op Gelijke Voet materialen gekocht en verstuurd of ter plaatse laten kopen. U kunt denken aan: gips, watten, verbandmiddelen zoals bandages, gaas, zwachtels, pleisters en steriele strips. Verder: desinfecteringsmiddelen zoals speciale zeep, jodium, medisch alcohol, handschoenen en plastic beschermhandschoenen, mondmaskers, disposable petten en speciaal hechtmateriaal. En uiteraard: allerhande verdovingsmateriaal en medicamenten. 
 • In dit jaar is geld ingezameld voor de aanschaf van een soort röntgenapparaat voor het ziekenhuis Gatagara in Rwanda. Doch tegelijkertijd moest een grote aanslag plaats vinden op de financiële reserves van onze stichting. Dit apparaat was nodig om de chirurg tevoren zijn werkterrein te kunnen doen verkennen. Tot op dit moment moet in het Rwandese ziekenhuis de chirurg zeer grote insnijdingen maken om de plaats van de botoperatie te kunnen vaststellen. Straks met dit apparaat is de plaatsbepaling van de operatie eenvoudiger en kan de snede aanzienlijk worden verkleind. Wij hopen dat dit apparaat in januari 2021 zal kunnen worden geleverd en geïnstalleerd en de leverancier de gebruikers zal kunnen gaan trainen. Op onze website ( www.sogv.net) kunt u het laatste nieuws over de beeldversterker volgen. 

 

Toch zijn er achterstanden opgelopen en onze vrijwilligers staan te popelen om hun werk in Afrika te kunnen hervatten. Om de achterstanden in te lopen staat de uitzending van extra equipes in de planning. Op onze lijst staan zo’n 150 kinderen, die staan te trappelen van ongeduld omdat ze nu extra lang moesten wachten op hun operatie. Onze vrijwilligers willen de operatie achterstanden snel  inhalen, maar om in 2021 de uitzending van extra equipes mogelijk te maken is een grote ( extra) financiële investering noodzakelijk. Gehoopt wordt, dat u de collecte van 27 december royaal zult kunnen honoreren. Echt, uw hulp maakt het verschil, zoals ook dit voorjaar de hulp door De Ark het grote verschil bleek te maken. 

 

Bij voorbaat dank, namens kinderen in Afrika, die uitkijken naar onze hulp!