Orde van dienst zondag 20 december 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 20 december 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Vierde Advent  

Besluit: alleen online vieringen 
Sedert 15 december 2020 geldt het zeer dringende advies van de Protestantse Kerk aan de gemeenten om vanaf 20 december 2020 vieringen online te houden in verband met de per 15 december geldende aangescherpte coronamaatregelen. Vooraf aanmelden is dus niet meer mogelijk. Deze online vieringen worden verzorgd door een klein aantal medewerkenden.
We verwijzen naar de gevoegde brief van de kerkenraad van 18 december 2020.

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger:  Ds. Anton Admiraal, Gouda
Ouderling:  Joke Timmers
Organist: Ton Alders
Diaken: Tineke Lavies
Koster: Frank van den Heuvel
Nevendienst: Marlies Homan
Beamer: Bert Kwast
Steunkoor: Tineke Lavies, Hans Bruining, Marie-Françoise van der Does, Heleen Schrier, Peter Verheij  

Orgelspel     

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

De gemeente gaat staan 

Bemoediging   

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die altijd trouw blijft
 4. aan het verbond dat Hij met ons sloot.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied 453: 1, 2 en 4  

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, afgesloten met Kyrie lied 301h                                                  

Groet 

 1. De Heerzij met u
 2. Ook met u zij de Heer 
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Met de kinderen (Bericht uit de Adventsbode) 

Eerste schriftlezing: Psalm 27 

Lied 130: 1, 3 en 4 

Tweede Schriftlezing: Lucas 1: 26 -38 

Lied 749: 1 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Lied 751: 1, 2 en 5 

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Kinderen komen terug  

Toelichting op de collecten: 

 1. Stichting Health and Education Ghana
 2. Diaconie

U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en 20 december 2020. 

Projectlied vers 1-4  (melodie 767) 

 1. Ik heb voor jou een goed bericht:
  De koning komt eraan!
  Hij brengt de vrede en het licht
  en hij zal naast je staan. 
 1. En luister goed, er komt nog meer.
  Een stem roept in het rond:
  ‘Hij is dichtbij, de grote Heer.
  Maak ruimte als hij komt!’ 
 1. Ik heb nog meer goed nieuws voor jou:
  Er komt een nieuwe tijd.
  Een wereld vol van goede trouw,
  geluk en vrolijkheid. 
 1. Het beste nieuws daalt nu vanuit
  de hemel op ons neer. 
  De Vader koos Maria uit 
  als moeder van de Heer. 

De gemeente gaat staan 

Slotlied 439: 1 en 3 

Zegen