Orde van dienst zondag 06 december 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 6 december 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Tweede Advent  

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Mondkapjes
In verband met de nu geldende verplichting in openbare binnenruimten een mondkapje te dragen, verzoekt de kerkenraad personen van 13 jaar en ouder dringend bij lopen en staan in De Ark vanaf heden een mondkapje te dragen. Zo nodig zijn mondkapjes voor eenmalig gebruik voorhanden.

Voorganger: Ds. Anja van Alphen-Keizer, Haastrecht     

Ouderling: Bert kwast
Organist: Anton Bakker
Diaken: Sander Kwakernaak
Koster: Maarten ten Haaf
Nevendienst: Sylvia van de Graaf
Beamer: John Burger
Steunkoor: Bert Kwast, Erna Eigeman, Maarten ten Haaf, Anja van Alphen, Annette Knol 

 

Orgelspel   

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

 Drempelgebed 

 Intredelied – Luisterlied: De vreugde voert ons naar dit huis: Lied 280 vers 1,2,4,5,7 

https://www.youtube.com/watch?v=ddXReKIaBt0 

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het kyrie van Taizé  

 Lied – 439 vers 1,2,4 gezongen door zangers 

Groet 

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer  
  3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen, die daarna naar de kindernevendienst gaan 

Eerste schriftlezing –  Richteren 13 

Zingen;  Lied 130 vers 3 en 4 door zangers 

Tweede Schriftlezing – Lucas 1 vers 26 tot en met 32 a 

Zingen – Lied 433 vers 1, 2, 5 door zangers 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Tijdens de overdenking wordt de tekening van Rembrandt getoond  

Luisterlied:  

Ik zal er zijn van Sela
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg 

Toelichting op de collecte voor het Gouds hospice. De tweede collecte is voor het jeugdwerk. U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en 6 december 2020. 

Kinderen komen terug  

Zingen – projectlied kinderen vers 1 en 2 melodie lied 767 

Dankzegging en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

De gemeente gaat staan 

Slotlied – Lied 444 vers 1,2,3,4,5, Nu daagt het in het oosten – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=bEpH8zBaO24 

Zegen