Orde van dienst zondag 22 november 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 22 november 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Ds. Rien Wattel, Hoofddorp     
Ouderling: Jeannette van Galen-Wattel
Organist: Ton Alders
Diaken: Sander Kwakernaak  
Koster: John Burger
Nevendienst: Esther Visser 
Beamer: Albert-Jan Wagensveld   
Steunkoor: Rien Wattel, Carolien Meeuse, Jeannette van Galen, Bert Kwast, Rianne Oudshoorn 

OM TE BEGINNEN 

Orgelspel 

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Beginlied 275, Heer onze Heer…. Vers 1,3 en 4 

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het kyrie van Taizé  

Glorialied: 978, Aan U behoort, o Heer der heren…. Vers 1, 3 en 4                                           

ROND DE VERHALEN

Groet 

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer  

Gesprekje met de kinderen

Als gebed bij de dienst van het Woord: lied 295, refrein gezongen, tekst gelezen  

Inleiding op het thema ‘danken’ 

Schriftlezing: Psalm 104, vers 13.14. 15; 23.24; 27 t/m 30. 

Lied: 992, Wat vraagt de Heer nog meer van ons… vs. 1-4 

Overdenking 

Orgelmuziek 

BIDDEN EN DELEN 

Lied: 1001, De wijze woorden…. vs. 1-3 

Toelichting op de collecte voor Stichting Water voor Leven. De tweede collecte is voor de kerk. U kunt uw collectebijdragen deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en 22 november 2020. 

Kinderen komen terug; orgelspel 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

De gemeente gaat staan 

Slotlied – 1014, Geef vrede door van hand tot hand….. vers 1,2,3,5 

Zegen