Orde van dienst zondag 15 november 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 15 november 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

U kunt deze dienst meevieren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Ds. Lydia Meiling, Amsterdam     
Ouderling: Jan Boonstra
Organist: Anton Bakker
Diaken: Tineke Lavies 
Koster: Cor van de Wetering
Nevendienst: Monique Hop
Beamer: Jocé Schippers en Bert Kwast   
Steunkoor: Lydia Meiling, Tineke Lavies, Erna Eigeman, Esther de Ruiter, Wilfried Kool 

“Wanneer hebben wij u hongerig gezien?” 

Orgelspel   

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – Lied 91a: 1 en 3 Wie in de schaduw Gods mag wonen  

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het Kyrie van Taizé, lied 301 H  

Glorialied – Lied 154b: 1, 4 en 10 Heel de schepping, prijs de Heer                                         

Groet 

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer  
  3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen 

Eerste schriftlezing – Ezechiël 34: 11-17 

Gedicht op muziek: “Genoeg” – Erik Idema (naar Psalm 23, liedboek p. 75) 

Genoeg 

“Dan was jij de herder en ik was het schaap… “ 

Jij zoekt voor mij
groen grazig gras.
Ik voel me vrij,
speel zonder jas. 

En als ik blaat,
begrijp jij mij.
Loop ik op straat,
ben jij er bij. 

In diepe nacht
maak jij het licht.
Jij houdt de wacht,
jij blijft in zicht. 

Als ik jou heb,
heb ik genoeg. 

Erik Idema 

Tweede Schriftlezing – Matteüs 25: 31 – 46   

Verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Toelichting op de collecte voor De Herberg. De tweede collecte is voor de diaconie. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel en 15 november 2020. 

Kinderen komen terug, we zingen een kinderlied – lied 422: 1, 2 en 3 Laat de woorden die we hoorden  

Dankzegging – voorbeden  

Stil gebed 

Onze Vader 

De gemeente gaat staan 

Slotlied – lied 632 : 1 en 3 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 

Zegen