Orde van dienst zondag 08 november 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 8 november 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Bevestiging en afscheid ambtsdragers 

Viering van het Avondmaal 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Bert Kwast
Organist: Johan Kooiman met medewerking van het steunkoor
Diaken: Tineke Lavies
Kosters: Jos Vermeulen
Beamer: Jocé Schippers
Steunkoor: Murielle van Diepen, Bert Kwast, Arie en Greet Bakker 

Orgelspel  

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – 216:1-3 – Dit is een morgen als ooit de eerste 

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, afgesloten met 301h  

Glorialied – 302a God in den hoog’ alleen zij eer (twee keer) 

Groet 

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer  
  3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen, die daarna naar de kindernevendienst gaan 

Lied: Give me oil in my lamp to keep it burning 

Schriftlezing – Matteüs 25: 1-13 

Zingen – 463: 1, 3, 8 – Licht in onze ogen 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Zingen – 762: 1, 2 – De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan 

Bevestiging ambtsdragers 

Afscheid van ouderling pastoraat Caroline Bos en bevestiging van Loes Kamer als ouderling pastoraat en Petra Slappendel als jeugdouderling.  

Gemeente van Christus, belooft u deze ambtsdragers te aanvaarden en hen te steunen en voor hen te bidden. Belooft u met hen mee te werken in die dienst aan kerk en samenleving?  

A: Ja dat beloven wij.  

Zegen  

Lied: 886 –  Abba Vader (door steunkoor) aangevuld met couplet 2: 

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van u alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van u alleen. 

Avondmaal 

Wij bidden samen het gebed dat Jezus ons leerde: Onze Vader 

Delen van brood en wijn 

Tijdens de rondgang zingt het steunkoor: 387: 1, 2, 4, 5 (Als wij weer het brood gaan breken), 399 (Brood van leven, aantal keren herhalen), 256 (Blijf met uw genade bij ons, in het Nederlands) 

(Steunkoor blijft nog even zingen als de rondgang is afgelopen) 

Gebeden 

Toelichting op de collecte voor Dorcas. De tweede collecte is voor algemeen diaconale doelen. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 8 november 2020. 

De gemeente gaat staan 

Slotlied – 416: 1, 2, 4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

Zegen