Orde van dienst zondag 25 oktober 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 25 oktober 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

24e zondag na Pinksteren   

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. Frans Bos, Gouda
Ouderling: Caroline Bos
Organist: Johan Kooiman met medewerking van het steunkoor
Diaken: Truus Bakker
Kosters: Frank van den Heuvel, Maarten ten Haaf
Beamer: John Burger
Steunkoor: Caroline Bos, Annelies van den Heuvel, Esther de Ruiter, Wilfried Kool 

Orgelspel                                                               

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

De gemeente gaat staan

Bemoediging 

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed (door een kind)  

Intredelied: 207 De trouw en goedheid van de Heer 

Met steunkoor

De gemeente gaat zitten

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het gezongen Kyrie van Taizé 301 H 

Glorialied: 117dLaudate omnes gentes  https://youtu.be/G99sbgpI3AU                             

Groet 

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer
  3. Laat ons bidden…….

 

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen

Kinderen gaan naar nevendienst 

Eerste SchriftlezingMicha 61-8  

Zingen van Psalm 138 U loof ik Heer, met hart en ziel  

https://youtu.be/3EXawRFEigg  

Tweede Schriftlezing: Matteüs 2234-40 

Zingen: 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

Met steunkoor 

Verkondiging 

Zingen: 320 Wie oren om te horen heeft 

Met steunkoor 

Toelichting op de collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap. De tweede collecte is voor het pastoraat. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 25 oktober 2020.

Kinderen komen terug 

Kinderlied Evangelische Liedbundel 440 Hoor de vogels zingen weer 

Met youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=NF9NEHFysPs 

Dankzegging – voorbeden  

Stil gebed 

Onze Vader 

De gemeente gaat staan

Slotlied: 423 Nu wij uiteengaan 

Met steunkoor

Zegen met gesproken Amen