Orde van dienst zondag 18 oktober 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 18 oktober 2020 aanvang 09.30 uur in De Ark 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl 

Voorganger: Dr. J. G. Mooi, Hoogmade
Ouderling: Joke Timmers
Organist: Marco Spits met medewerking van het steunkoor
Diaken: Truus Bakker
Kosters: Jos Vermeulen, Frank van den Heuvel
Beamer: Hans Bruining
Steunkoor: Maarten ten Haaf, Erna Eigeman, Annelies van den Heuvel, Bert Kwast 

Orgelspel   

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van de lichten  

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde geschapen heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied  Psalm 98: 

De gemeente gaat zitten  

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het Kyrie van Taizé  

Glorialied  Psalm 98: 3                                          

Groet 

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer  
  3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprek of verhaal met de kinderen, daarna gaan zij naar de nevendienst

Eerste Schriftlezing  Marcus 5: 21-34 (NBG 1951) 

Zingen Lied 904: 2 en 5 

Tweede Schriftlezing  Marcus 5: 35-43 (NBG 1951) 

Zingen  Psalm 118: 6 

Verkondiging 

Zingen  Lied 641: 1 en 4 

Kinderen komen terug 

Toelichting op de collecte voor Onderwijs Peru. De tweede collecte is voor de kerk. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 18 oktober 2020. 

Kinderlied   Lied 285 

Dankzegging – voorbeden  

Stil gebed 

Onze Vader

Gemeente gaat staan 

Slotlied Lied 416: 3 en 4 

Zegen met gezongen Amen