Orde van dienst zondag 11 oktober 2020; 09:30

Orde van dienst voor de viering op zondag 11 oktober 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aanvang 09.30 uur in De Ark 

Doop van Anna Vayenne Schoneveld 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Esther Eijkelboom
Organist: Ton Alders met medewerking van het steunkoor
Diaken: Tineke Lavies
Kosters: Cor van de Wetering
Beamer: Gerbrand de Graaff
Steunkoor: Murielle van Diepen, Esther Eijkelboom, Tineke Lavies en Esther de Ruiter en Wilfried Kool 

 Orgelspel 

 Welkom en mededelingen 

 Ontsteken van het lichtgemeente gaat staan 

 Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
 3. De Heer geeft ons de kans opnieuw te beginnen;
 4. op de fundamenten van ons verleden bouwt Hij verder.
 5. De Heer haalt waardevolle bezittingen uit de vergetelheid terug,
 6. en daarmee kunnen we de Heer weer eer bewijzen.
 7. Zo hernieuwt de Heer elke dag zijn eeuwige liefde
 8. en zijn goedheid en vrede aan ons. Amen.

Stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – 139: 1,7,8 Heer die mij ziet zoals ik ben 

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, afgesloten met 301 h 

Glorialied – 303 Zonne en maan 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….  

Gebed van de zondag   

Met de kinderen 

Eerste schriftlezing –  Ezra 1 en 3:1-6 

Zingen: 175: 1, 2 Wij hebben een sterke stad 

Tweede Schriftlezing – Matteüs 28:19-20 

Zingen – 355: 1, 3, 4, 5 Vol van vreugde, dankbaar voor het wonder 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Zingen – 347: 1, 2, 3 Here Jezus wij zijn nu 

Dienst van de doop 

Onderwijzing 

Presentatie 

Hier in Gods huis is binnengebracht
Vayenne, dochter van Miranda en Chris. 

(ouders komen met Vayenne naar voren) 

Verlangen jullie, Chris en Miranda, dat jullie kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Antwoord van de ouders: Ja, dat verlangen wij
En met welke naam zal zij gedoopt worden?
Antwoord van de ouders: Anna Vayenne 
Moge deze namen geschreven staan in de palm van Gods hand. 

Chris en Miranda zeggen zelf waarom ze willen dat Vayenne wordt gedoopt.  

Laten wij bidden. 

(…) 

Belijdenis: afwending en toewending 

Wij worden getuigen van de doop van Vayenne en gedenken onze eigen doop. Daarom belijden wij ons geloof met de woorden van lied 344 (organist speelt op de achtergrond) 

Wij geloven één voor één 
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.  

Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja! 

Wij geloven dat de Geest 
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.   

Doop   

Zegen 

Overhandiging van de doopkaars door de ouderling en attentie van kindernevendienst 

Geloften 

Zo is de naam van Vayenne nu verenigd met de Naam van de drie-enige God. 

(Tot de ouders) 

Willen jullie Vayenne ontvangen als een geliefd kind van God, en je door haar aanwezigheid in jullie huis en leven laten sterken in het geloof?
En willen jullie haar voorgaan op de weg die de Heer ons heeft gebaand? 

Ouders: Ja, dat willen wij 

Verwelkoming (allen gaan staan)  

Predikant: Gemeente van Christus, wilt u Vayenne in uw midden ontvangen, haar dragen in uw gebeden en samen met haar en haar ouders de weg van het Koninkrijk gaan? 

Allen: Ja dat willen wij. Welkom kind van God! Welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden.  

Vredegroet 

Predikant: De vrede van de Heer zij altijd met u. 

Allen: En met uw Geest. 

Predikant: laten wij elkaar vrede toewensen.

gemeente gaat zitten 

We luisteren naar: Heer ik kom tot u 

Toelichting op de collecte voor Schuldhulpmaatje. De tweede collecte is voor de diaconie. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 11 oktober 2020. 

Kinderlied 359 Leven is gegeven 

Gebeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotlied 423:1, 2, 3 Nu wij uiteen gaan

gemeente gaat staan 

Zegen