Orde van dienst zondag 27 september 2020; 09:30

Orde van dienst voor de oecumenische viering op zondag 27 september 2020, aanvang 09.30 uur in De Ark 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl 

Thema: Vrede verbindt verschil 

Vredesweek 2020 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen en Diaken Paul Schuurmans
Ouderling: Dirk-Jan Knol
Organist: Anton Bakker
Diaken: Sander Kwakernaak
Kosters:Cor van de Wetering, John Burger
Beamer: Jocé Schippers
Steunkoor: Marie-Françoise van der Does, Joke de Jong, Bep de Kruijf,
Murielle van Diepen, Maarten ten Haaf, Gert Schouten  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

  1. Ons samenzijn dragen wij op aan de Eeuwige 
  2. de God van Vrede, van waaruit wij mogen leven,
  3. dieons verbindt met elkaar, met anderen en de hele Schepping
  4. die ons verlangen adem geeft en ons vertrouwen voedt.
  5. Vrede zij u.
  6. De wereld zij vrede.

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – 984: 1, 3, 4, 5 Gezegend die de wereld schept 

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed, afgesloten met 301 e (steunkoor)  

Glorialied – 305 Alle eer en alle glorie (steunkoor)                                           

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen, die daarna naar de kindernevendienst gaan 

Vrede verbindt verschil – Filmfragment 

Eerste schriftlezing –  Daniël 1 

Zingen  25b Houd mij in leven, wees Gij mijn redding (steunkoor)

Tweede Schriftlezing – Filippenzen 1: 21 – 27 

Lied 650: 1, 2, 4, 7 De aarde is vervuld (steunkoor) 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel

We luisteren naar Lied 1001 Deze wereld omgekeerd

We spreken samen de geloofsbelijdenis uit, volgens 340 b

We wensen elkaar vrede, steunkoor zingt Lied 421 Vrede voor jou 

Inzameling van de gaven, toelichting, bestemd voor De Ark gemeenschap in Gouda 

Kinderen komen terug  

We luisteren naar “We hebben allemaal wat” van Elly en Rikkert 

Vrede verbindt verschil – verhaal van Lesbos 

Dankzegging en voorbeden   

Stil gebed 

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij vergeven onze schuldenaars.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen. 

De gemeente gaat staan 

Slotlied 1014: 1, 2, 4, 5 Geef vrede door van hand tot hand (steunkoor) 

Zegen