Orde van dienst zondag 20 september 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 20 september 2020, aanvang 09.30 uur 

Startzondag 

 Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Drs. Bert de Velde Harsenhorst, Leusden
Ouderling: Jan Boonstra
Organist: Anton Bakker, met medewerking van het steunkoor
Diaken: Ditty Peek
Kosters: Maarten ten Haaf, Jos Vermeulen
Beamer: Bert Kwast
Steunkoor: Maarten ten Haaf, Esther de Ruiter, Wilfried Kool 

Orgelspel   

Intrede 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van de lichten

gemeente gaat staan 

Bemoediging  

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde geschapen heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen hetwerk van Zijnhanden. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied  223:1, 2, 3 

gemeente gaat zitten

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het Kyrie van Taizé  

Glorialied  650: 1, 2, 4, 7                                                

Groet 

  1. De Heerzij met u
  2. Ook met u zij de Heer  
  3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Verhaal voor/gesprek met de kinderen

kinderen gaan naar nevendienst 

Eerste schriftlezing – Psalm 8  

Zingen Psalm 8a (Psalm van de zondag) 

Tweede Schriftlezing – Matteüs 6: 25 – 34 

Zingen – Lied 718 

Verkondiging 

Zingen – Apostolische geloofsbelijdenis, Lied 340 b

kinderen komen terug 

Inzameling van de gaven, toelichting op het nieuwe diaconale jaardoel Inloophuis Domino in Gouda door hr. Ton van den Brink, voorzitter bestuur van Inloophuis Domino. De eerste collecte is voor Inloophuis Domino, de tweede voor het pastoraat. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collecteboxen bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 20 september 2020. 

Kinderlied 981: 1, 3, 5 

Afscheid van diaken Tineke Kwakernaak   

Dankzegging – voorbeden  

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied – 978: 1, 3, 4

gemeente gaat staan 

Zegen met gesproken Amen