Orde van dienst zondag 13 september 2020; 09:30

Viering van het Avondmaal 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Ds. Murielle van Diepen
Ouderling: Peter Verheij
Organist: Ton Alders, met medewerking van het steunkoor
Diaken: Tineke Kwakernaak
Kosters: Gert Schouten, Maarten ten Haaf
Beamer:
John Burger  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

De gemeente gaat staan 

Bemoediging  

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen hetwerk van Zijnhanden. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied – 103c 

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed afgesloten met het kyrie 301h 

Glorialied – 302                                             

Groet 

  1. De Heerzij met u
  2. Ook met u zij de Heer  
  3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen

Eerste schriftlezing –  Exodus 32:7-14 

Steunkoor –   919: 1, 2, 3 (Gij die alle sterren houdt) 

Tweede Schriftlezing – Matteüs 18:21-35  

Luisteren naar Herschep ons hart (CD) 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Steunkoor – 974: 1, 2 (Maak ons uw liefde, God, tot opmaat) 

Toelichting op de collecte. De eerste collecte is voor Wilde Ganzen, de tweede voor de kerk. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collectedoel 13 september 2020. 

Kinderen komen terug  

Luisterenhttps://www.youtube.com/watch?v=qOofbG0_ypY 

Dankzegging, voorbeden, Stil gebed 

Heer ontferm u. 

Nodiging 

Dit is het huis van onze God 

En hier staat de Tafel van de verrezen Heer. 

Weest dan welkom aan het heilig Avondmaal 

Dat Hij heeft ingesteld 

Tot een teken van zijn liefde en genade. 

Komt en deelt in dit brood en deze wijn, 

Gaven van zijn overvloed. 

 

V: De Heer zij met u. 

G: Zijn Geest in ons midden. 

V: Heft uw harten omhoog. 

G: Wij heffen ons hart op tot God. 

V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

G: Hij is het waard onze dank te ontvangen

 

Tafelgebed 

 

Heilig, heilig, heilig,  

O Heer van alle machten, 

Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 

Hosanna in de hoge!
Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer!
Hosanna in de hoge! 

 

Vervolg tafelgebed 

 

We bidden samen het Onze Vader 

 

V: De vrede van de Heer zij altijd met u.  

G: En met uw geest. 

V: geeft elkaar een teken van vrede.  

(tijdens het breken en schenken: Lam Gods gezongen door steunkoor 408e) 

Komt nu, want alle dingen zijn gereed. 

Het lichaam van Christus, brood uit de hemel. (of: dit is het brood uit de hemel, of… ) 

Het bloed van Christus, wijn van het koninkrijk. (of: dit is de wijn van het koninkrijk, of…) 

 

Tijdens de rondgang: lied 377, Taizé 143 (Jesus Christ bread of life), 568a (ubi caritas), Taizé 67 (Let all who are thirsty come) 

Dankgebed

De gemeente gaat staan 

Slotlied – 993:1,2,5,6,7 (samen op de aarde) 

Zegen