Orde van dienst bevestigingsdienst zondag 06 september 2020; 09:30

Voorgangers: ds. Bram Tack, bevestiging, drs. Murielle van Diepen, intrede
Ouderlingen: Joke Timmers, Jan Boonstra
Diaken: Tineke Lavies
Organist: Jeroen de Haan
Steunkoor: Peter Verheij, Heleen Schrier, Bert Kwast, Jeannette van Galen, Arie en Greet Bakker
Kosters: Cor van de Wetering, Gerbrand de Graaff en Jos Vermeulen 

Deze dienst is te volgen viahttps://youtu.be/Pu-Nw1z_i7g

 

Orgelspel Geïmproviseerde partita over ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 

Welkomstwoord en mededelingen 

De kaarsen worden aangestoken 

De gemeente gaat staan. 

Bemoediging
OuderlingOnze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft
Ouderlingdie trouw blijft tot in eeuwigheid
Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Lied 280: 1,2,4,7 (gezongen door het steunkoor) 

De gemeente gaat zitten. 

Kyrie en gloria 299 j gezongen door Maarten Diepenbroek met het steunkoor 

Groet
VoorgangerDe Heer zij met u.
Gemeente: Ook met u zij de Heer.
Voorganger: Laat ons bidden. 

Gebed 

Moment met de kinderen over de bevestiging  

Bevestiging:

Presentatie
Voorganger: Murielle van Diepen staat gereed om bevestigd te worden in het ambt van dienaar van het Woord en aan de gemeente De Ark verbonden te worden. Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht die deze bevestiging verhinderen. Zo mogen wij haar dan bevestigen in de dienst waartoe zij door de gemeente van Christus geroepen is.  

Gemeente: Wij danken de Eeuwige. 

Opdracht 

Voorganger: Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk
aan een dienaar des Woords heeft toevertrouwd.

Om de kerk van Jezus Christus
bij haar roeping in deze wereld te bewaren,
zijn haar ambtsdragers gegeven,
die daartoe ontvangen hebben
de gaven van de heilige Geest
en de opdracht van de gemeente.
Eén van de ambten die de kerk te allen tijde onderhoudt,
is dat van dienaar des Woords.
Degenen die met dit ambt worden bekleed,
werken samen met hun mede-ambtsdragers
en zullen dienstbaar en herderlijk omgaan
met de kudde die hun wordt toevertrouwd.
Zij zullen Gods Woord verkondigen,
de vergeving van zonden aanzeggen
en zorg dragen voor de verbreiding van het evangelie,
zoals de apostelen als eersten
die opdracht van de Heer hebben ontvangen.
Zij zullen de doop bedienen en geloofsonderricht geven.
Zij zullen voorgaan
bij de viering van de Maaltijd van de Heer.
Samen met de gemeente zullen zij toeleven
naar de grote Dag van God
door haar op het hart te dragen en te zegenen
en leiding te geven aan haar gebed.
Zij zullen haar onderwijzen en bemoedigen
met woord en wandel
en, even barmhartig als beslist, haar heiligheid hoeden.
De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan.
Zij zullen kortom, met de goede Herder voor ogen,
de gemeente waaraan zij zijn verbonden,
liefdevol begeleiden,
zodat zij in deze wereld gestalte kan geven
aan haar roeping om van het heil te getuigen.
Murielle,
nu je gereed staat je ambtswerk te aanvaarden:
herinner je altijd met dankbaarheid
dat het Christus’ eigen kudde is,
die je wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed;
Het is zijn kerk.
Aanvaard dan je dienst met blijdschap,
voed jezelf met het Woord van God,
volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest.

Gelofte 

Daarom vraag ik je, geliefde zuster:
Geloof je dat je in je beroeping door deze gemeente
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

Antwoord: Ja, dat geloof ik.

Aanvaard je de heilige Schrift
als de bron van de prediking
en als enige regel van het geloof
en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?

Antwoord: Ja, dat wil ik.

Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt,
beloof je geheim te houden
wat vertrouwelijk te jouwer kennis komt,
en beloof je je taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk?

Antwoord: Ja, dat beloof ik: met heel mijn hart en met Gods genade.

Broeders en zusters,
laten wij bidden tot de liefdevolle God
in gemeenschap met heel de Kerk
in hemel en op aarde,
dat Hij zijn genade geeft aan haar
die Hij roept als dienaar des Woords.

Stil gebed 

Lied 360: 1,3,4,6 (steunkoor) 

Bevestigingsgebed 

Handoplegging door: 

Annemarie van Wijngaarden: Emeritus-predikant van De Ark in Amsterdam;
vriendin van Murielle en aanjager om theologie te gaan studeren 

Maarten Diepenbroek: Predikant in de Lutherse Kerk in Woerden, begeleider van de stage van Murielle 

Bert Kwast: Voorzitter van de kerkenraad van De Ark en oud-collega bij Defensie 

Els Klok: Aankomend predikant in de Lichtkring in Alphen a/d Rijn, vriendin van Murielle en oud-studiegenoot 

Heleen Polderman: Scriba in PG De Korenaar in Hazerswoude-Dorp, schoonmoeder van Murielle en sparringpartner over muziek en liturgie   

Bram Tack: Predikant in de Emmaüsgemeente in Bodegraven en consulent van De Ark tijdens het beroepingsproces 

Gemeente: Amen. 

Bekleding met de stola

Diaken: Ontvang deze stola en vervul getrouw je dienst, gedachtig het woord van de Heer: ‘Neem mijn juk op je en leer van mij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’  

Aanvaarding en verwelkoming 

(gemeente gaat staan) 

Voorganger:
Gemeente, dit is uw predikant.
Wilt u haar als herder en leraar in uw midden ontvangen
en haar hooghouden in haar ambt?  

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.  

(gemeente gaat zitten) 

RONDOM HET WOORD 

Vredegroet 

Voorganger: De vrede van de Heer zij altijd met u. 

Gemeente: En met uw geest. 

Wij groeten degenen die om ons heen zitten en wensen hen vrede.  

SchriftlezingMatteüs 14: 13-21  

Lied 838 O grote God die liefde zijt 1,2,4 (steunkoor) 

Overweging  

Orgelmeditatie Kanon in E-Dur, opus 59/4 van Max Reger (1873-1916) 

Lied: Wij blijven geloven (GKV De Fontein in Vlaardingen)  

Toelichting op het collectedoel: de collecte bij de uitgang is bestemd voor het Studiefonds Buitenlandse Studenten van de  Protestantse Theologische Universiteit. Dit fonds maakt het mogelijk voor buitenlandse studenten uit Azië en Afrika die zelf niet over de benodigde middelen beschikken, om bij de PThU te studeren of te promoveren. 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL 61 RABO 0354 9036 24, t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente De Ark, o.v.v. Studiefonds.  

Amazing grace, gespeeld door Marnix op saxofoon, begeleid door Heleen Polderman op piano. 

Gebeden: dank- en voorbede, stil gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader: 

Slotlied 704 Dank, dank nu allen God (steunkoor) 

UITZENDING EN ZEGEN 

Voorganger.De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen.  

Gemeente: Amen  

Orgelspel Canzonetta in g-mollBuxWV 173 van Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

Toespraken 

Orgelspel Nun danket alle Gott’, BWV 657 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)