Orde van dienst zondag 16 augustus 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag  16 augustus 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: ds. Johan Langelaar uit Vianen
Ouderling: Peter Verheij
Diaken: Truus Bakker
Organist: Johan Kooiman
Kosters: John Burger en Frank van den Heuvel
Steunkoor: Heleen Schrier en Peter Verheij, Greet en Arie Bakker, Esther de Ruiter en Wilfried Kool
Beamer: Bert Kwast 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het  licht  

Bemoediging

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Het steunkoor zingt als intredelied: lied 276: 1 en 2 

Kyriegebed, afgesloten met lied 299j: 1 en 2 en gevolgd door het glorialied 305: 1, 2 en 3                                              

Groet

Gebed van de zondag

Inleidende woorden: “Wat doet het er toe?”  

Gesprekje met de kinderen 

Eerste schriftlezing: Psalm 139: 1 – 14

Het steunkoor zingt lied 354: 1, 2 en 5 

Tweede schriftlezing: 1 Korintiërs 13 (Herstelde Statenvertaling 1977) 

13  Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.  En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

 De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft,
zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden,
wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.
Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,
zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind,
overlegde ik als een kind,
maar nu ik een man geworden ben,
heb ik het kinderlijke tenietgedaan.
12  Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben. 
13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde. 

Het steunkoor zingt lied 272: 1 en 4 

Overdenking, gevolgd door meditatief orgelspel 

Het steunkoor zingt lied 653: 1, 6 en 7 

Toelichting op de collecte: 1e collecte Eotas, 2e collecte Pastoraat
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Eotas16 augustus 2020. 

Het steunkoor zingt lied 935: 1, 2 en 3 

Gebeden: Dankzegging – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader  

Het steunkoor zingt het slotlied: lied 1003: 1 t/m 5 

Zegen