Orde van dienst zondag 9 augustus 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 9 augustus 2020 

Voorganger: ds. Fred Meijnhardt
Ouderling: Bert Kwast
Diaken: Jan Peek
Organist: Ton Alders
Kosters: Gert Schouten en Cor van de Wetering
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Steunkoor: nog aan te geven
Beamer: Albert-Jan Wagensveld 

o= ouderling    g= gemeente   v= ds. Fred Meijnhardt 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

De gemeente gaat staan 

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. Die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. En die niet laat varen het werk van Zijn handen. 

Moment van stilte 

Drempelgebed:  

 1. O God, keer U om naar ons toe 
 2. En doe ons weer leven met hart en ziel.
 3. Laat ons, o Heer, Uw liefde zien
 4. En geef ons Uw heil.
 5. O Heer, hoor ons gebed
 6. En laat ons geroep tot U komen.

Introïtuslied: Psalm 139: 1 en 8 

De gemeente gaat zitten 

Kyriëgebed, gevolgd door een Gloria door de organist gespeeld: Lied 299j 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer
 3. Laat ons bidden …

Gebed van de zondag 

Gesprek met de kinderen, die daarna naar de kindernevendienst gaan 

Eerste schriftlezing: Exodus 33: 12 – 23 

Evangelielezing: Johannes 14: 1 – 9 

Lied 320: 1, 2, 3 

Lezing van het 2e gebod van de “10 Woorden”:
Deuteronomium 5: 8 en 9a. 

Verkondiging
over het 2e gebod van de 10.
“Maak geen godenbeelden …’ (NBV)  en vorige vertaling:
‘’Gij zult u geen gesneden beeld maken….’ (NBG 1951) 

Lied 825 gespeeld door de organist 

Toelichting op de collecten: 1. Tear Fund en 2. Kerk. U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Tear Fund, 9 augustus 2020. 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst  

Dankzegging en voorbeden – stil gebed – samen gebeden Onze Vader 

Het Slotlied staande: Lied 416 

Zegen, gevolgd door gezongen “Amen”