Orde van dienst zondag 24 mei 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 24 mei 2020 aanvang 09.30 uur  

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

 

VoorgangerMurielle van Diepen      

OuderlingDirk-Jan Knol 

Organist: Ton Alders 

Ondersteuning:Annie Hoonhout 

Steuncantorij: Marja en Bert Kwast, Maarten ten Haaf, Murielle van Diepen 

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

Bemoediging 

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied 210: 1,2 God van hemel, zee en aarde 

Kyriegebed, afgesloten met 301H 

Glorialied 146c: 1 Alles wat adem heeft love de Here                                       

Groet 

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer  
  3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Inleidend woord en tijd voor de kinderen 

Kinderlied Hemelhoog 582a Dit is de dag die de Heer ons geeft 

Eerste schriftlezing Exodus 23: 1-17 

Lied 311: 1,2,3 Wij kiezen voor de vrijheid 

Tweede Schriftlezing Lucas 24: 49-53 

Lied 665: 1,5 Om Christus’ wil zijn wij verblijd  

Overweging 

Zingen 663: 1,2 Al heeft Hij ons verlaten 

Toelichting op de collecte voor Stichting Op Gelijke Voet.
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collecte Op Gelijke Voet, 24 mei 2020. 

Gebeden (Dankzegging – voorbeden – Stil gebed – Onze Vader) 

Slotlied 418: 1,2 God, schenk ons de kracht 

Zegen 

Mededeling
Vieringen in juni 2020
Met ingang van 1 juni 2020 is het – onder voorwaarden – weer toegestaan vieringen in De Ark te houden met maximaal 30 mensen. We hebben u daarvan op de hoogte gesteld met onze rondzendmail van 16 mei 2020. 

Om dit maximum niet te overschrijden is opgeven vooraf nodig en nog steeds mogelijk via het e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl . Geeft u ook graag op de zondagen dat u niet zou kunnen. Indeling vindt plaats in volgorde van aanmelding. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.