Orde van dienst zondag 17 mei 2020; 09:30 uur

Orde van dienst voor zondag 17 mei 2020 aanvang 09.30 uur  

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.

Voorganger: Els Klok, Gouda
Ouderling: Jeannette van Galen
Organist/pianist:Anton Bakker
Ondersteuning:Annie Hoonhout
Steuncantorij: Esther de Ruiter, Wilfried Kool, Jeannette van Galen

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. die hemel en aarde gemaakt heeft
  3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het Kyrie van Taizé 301H 

Glorialied 150a: 1,2 Geprezen zij God!                                                 

Groet 

  1. De Heer zij met u
  2. Ook met u zij de Heer  
  3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Inleidend woord en tijd voor de kinderen 

Kinderlied 806: 1,3 Zomaar te gaan met een stok in je hand 

Eerste schriftlezing Exodus 20: 1-21 

Lied 19: 3 Volmaakt is ’s Heren wet 

Tweede Schriftlezing Petrus 3: 8-18 

Lied 313: 1,2 Een rijke schat van wijsheid 

Overweging 

Zingen 316: 1,4 Het woord dat u ten leven riep 

Toelichting op de collecte voor Inloophuis Domino in Gouda.
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collecte Inloophuis Domino, 17 mei 2020 

 Gebeden (Dankzegging – voorbeden – Stil gebed – Onze Vader) 

 Slotlied 838: 1,2 O grote God die liefde zijt 

 Zegen 

 Pianist speelt “Hoop” van Louis van Dijk