Orde van dienst zondag 12 april 2020, 09.30 – Pasen

Orde van dienst zondag 12-4-2020, 9.30 uur (te beluisteren via kerdienstgemist.nl).

 

Aanwezig:
Murielle van Diepen, voorganger
Jeanette van Galen, ouderling
Dick Broere, organist
Martine Broere, muzikale medewerking
Renske de Keijzer, toelichting collecte
Annie Hoonhout, ondersteuning

Welkomstwoord en mededelingen

Ontsteken van het licht
Bemoediging
o. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
o. die trouw houdt tot in eeuwigheid
g. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte

Drempelgebed

Intredelied – 624:1,2,3

Kyriegebed, afgesloten met 301h

Inleidend woord

Glorialied: 136:1,6,13

Intermezzo: I don’t know how to love him.

Gebed

Met de kinderen

Projectlied
1. De paaskaars brandt, zo weten wij:
God maakt het licht voor jou en mij.
Hij maakt een eind aan je verdriet,
want Hij vergeet de mensen niet.

2. Dit is het woord dat Hij ons geeft:
Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat ben Ik erbij,
voor altijd ga Ik aan je zij.

Eerste lezing Exodus 14: 9-14

Lied 605:1,2,5

Tweede lezing: Johannes 20:1-18

Lied 809 (3x)

Overweging

Lied 608: 1,2,3

Toelichting op de collecte: Blessed Generation

U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark o.v.v. collecte Blessed Generation, 12-04-2020

Gebed

Gedicht: Pasen (Jaap Zijlstra)
Opstaan
en kijken
naar de opgang
van de zon.

Zonder het wonder
van de opgaande
geeft de aarde
geen leven.

Elke morgen
gaat Hij op
om te geven
Zijn licht, Zijn gloed.

Elke morgen
gaat Hij op
in elk die Hem zegt,
die Hem doet.

Slotlied 634 U zij de glorie

Zegen